กราบสาธุการ 1ปีแห่งมงคลสมัย...พระมหามุนีวงศ์ สมณะผู้ไม่สะสม สู่สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ผู้มาชำระล้างพระศาสนา?!? (มีภาพชุดพิธีเรียบง่าย)

Publish 2018-02-13 07:59:34จากกรณีเฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพเผยแพร่ เนื่องในมงคลสมัย ๑ ปีนับแต่พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช วันจันทร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก       ทั้งนี้เสด็จลงทรงสักการะพระสรีรางคารและอังคารอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธทุกพระองค์และทุกรูป แล้วเสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัครศาสนูปถัมภก อีกทั้งถวายเป็นพระกุศลและอุทิศเป็นกุศลสนองพระเดชพระคุณพระบูรพการีและพระบูรพาจารย์จากนั้น คณะสงฆ์วัดราชบพิธประชุมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสวัสดิมงคลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช 

 

 

       อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่๑๒ ก.พ.๒๕๖0 ที่ผ่านมานั้นได้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๒0 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้นเสด็จฯ ไปที่อาสน์สงฆ์ ทรงประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระราชาคณะ ๖ รูป และพระราชาคณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม ๑๒ รูป รวม ๑๘ รูป

 

 

 

จึงมีพระราชโองการโปรดสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราชเสด็จสถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพฯ เป็นประธานในสังฆมณฑลทั่วราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว


Suggess News