“ล่องแพหนานวัดใหม่” รักสองเรา ณ คลองท่าเลา !! เมืองคอนเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยกระดับการท่องเที่ยว สร้างคุณค่าธรรมชาติ

Publish 2018-02-14 17:08:16



วันที่ 14 ก.พ. 2561 ที่ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (วัดใหม่) หมู่ที่ 3 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ล่องแพหนานวัดใหม่” รักสองเรา ณ คลองท่าเลา โดยมีนายทศพร จันทรประวัติ นายอําเภอทุ่งสง นายพัฒนา รัตนพันธ์ กำนันตำบลควนกรด นายวิโรจน์ ไหมละเอียด ประธานคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยวบ้านวัดใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี



นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องแพหนานวัดใหม่ ถือเป็นความตั้งใจของผู้นำองค์กรและคณะทำงาน รวมถึงพี่น้องประชาชน ที่ระดมวิธีคิด และเห็นคุณค่าของธรรมชาติที่มีมาแต่เดิม ให้เห็นคุณค่าเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานทั้งปัจจุบันและอนาคต และยังได้ระดมทุนทรัพย์ แรงกายแรงใจ ร่วมกันดำเนินการ โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ไม่หวังพึ่งงบประมาณจากรัฐแต่ประการใด นับได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของคนในชุมชนสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

"เรื่องของการท่องเที่ยว ณ ขณะนี้ถือว่าเป็นแหล่งสำคัญที่สร้างรายได้ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ทราบว่าเปิดมาแล้ว 2-3 เดือน ซึ่งก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมชมธรรมชาติ และในบริเวณนี้ก็มีตลาดประชารัฐในวันเสาร์ด้วย ขอฝากให้คณะทีมงานผู้บริหารและพี่น้องประชาชนว่า เมื่อเราได้สร้างกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้ว อยากจะให้สืบสานและรักษาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานต่อไป ขอให้มีการบริหารจัดการแบบยั่งยืน แบ่งมอบภารกิจกันให้ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลในระยะเวลาอันสมควร เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไปเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และนอกจากจะคำนึงถึงนักท่องเที่ยวแล้ว ขอให้คำนึงถึงธรรมชาติ ตลอดจนดูแลอัตลักษณ์ของพี่น้องประชาชน อัตลักษณ์ของพื้นที่ด้วย เพื่อให้เป็นจุดขายและรักษาภาพลักษณ์อย่างนี้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด ต่างชุมชน ให้ท่องเที่ยวต่อไป”



สำหรับศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (วัดใหม่) หมู่ที่ 3 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เคยเป็นสถานศึกษามาก่อน ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศยุบสถานศึกษาดังกล่าว คนในชุมชนจึงได้ร่วมกันคิดที่จะทำให้สถานที่แห่งนี้มีคุณค่าสืบไปและยังคุณประโยชน์ต่อชุมชน จึงคิดสร้างที่พักสงฆ์ให้คนในชุมชนได้ประกอบพิธีบุญตามประเพณี และได้ระดมความคิดที่จะอนุรักษ์คลองตามธรรมชาติ ซึ่งมีน้ำตลอดปีให้เป็นลำคลองที่เกิดประโยชน์ จึงวางแผนโครงการสำรวจคลองท่าเลาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเริ่มดำเนินการปรับปรุงตกแต่งตามกำลังคนในชุมชนที่เป็นแกนนำภายใต้วิธีคิด "เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ" "ลงทุนกันเอง เริ่มทำกันเอง คิดกันเอง"

ภาพ/ ชาลินี ศรีอ่ำอ่วม สวท.ทุ่งสง

ข่าว/ นรศักดิ์  สานุจิตต์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช