เปิดข้อมูล !?!?! ฟัง เลขาป.ป.ท. บอกชัดๆ จังหวัดทุจริต "โกงเงินคนจน" เปิดตัวเลข ยิ่งกว่าไฟลามทุ่ง (มีคลิป)

Publish 2018-03-19 13:34:13ในรายการทีนิวส์ สด ลึก จริง วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้นำเสนอ "โกงเงินคนจน" โดย พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะทราบผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งกำลังดำเนินการในส่วนนี้อยู่ และเริ่มพบร่องรอยธุรกรรมการเงินที่ต้องสงสัย ซึ่งเป็นหลักฐานที่เพียงพอที่จะบ่งชี้ความเกี่ยวข้องกับการทุจริต

สำหรับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ได้ก่อตั้งขึ้นจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึง ได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจและหน่วยงานภายในสังกัด ที่ตั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมที่ได้มาตรฐานครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

2. ส่งเสริมระบบการคุ้มครอง การป้องกัน การฟื้นฟู และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

กลุ่มเป้าหมาย คือ คนขอทาน  ที่ให้บริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2459

ประกอบด้วย  1. บุคคลที่กระทำการขอทาน 2. ผู้แสดงความสามารถเล่นดนตรี หรือการแสดงอื่นใด

 

และ คนไร้ที่พึ่ง กลุ่มเป้าหมาย ที่ให้บริการตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

1. บุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีสัญชาติไทย

2. คนเร่ร่อนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพ

3. บุคคลที่อาศัยที่สาธารณะ เป็นที่พักนอนชั่วคราว

4. บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ แต่ยังไร้สัญชาติมิได้รับรองในสถานะคนสัญชาติโดยรัฐอื่นใด

5. บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ที่ประสบปัญหาการดำรงชีพเรียบเรียงโดย

นางสาวชนุตรา เพชรมูล


Recommend News