ลุกฮือทั้งปท.แน่!!เปิดแนวรบ 23 มี.ค.ทีโอที+กสทหยุดแผนโอนย้ายทรัพย์สินรัฐวิสาหกิจ ส่อเปิดช่องเอกชนฮุบโครงข่ายบรอดแบนด์-ศูนย์อินเทอร์เน็ต!?

ลุกฮือทั้งปท.แน่!!เปิดแนวรบ 23 มี.ค."ทีโอที+กสท"หยุดแผนโอนย้ายทรัพย์สินรัฐวิสาหกิจ ส่อเปิดช่องเอกชนฮุบโครงข่ายบรอดแบนด์-ศูนย์อินเทอร์เน็ต!?

Publish 2018-03-21 11:49:48

ตามติดต่อเนื่องกับกำหนดการสำคัญในวันที่  23  มี.ค.  ซึ่งกลุ่มสหภาพฯ บมจ.ทีโอที   เตรียมจัดชุมนุมใหญ่เพื่อเรียกร้องความชอบธรรมให้กับองค์กร  จากจุดเริ่มต้นเมื่อภาครัฐมีนโยบายการแยกทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์โครงข่ายหลัก   ไปตั้งเป็นบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ  จำกัด  หรือ    NBN Co.   และ  บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด  หรือ NGDC Co.    อีนถือผลกระทบโดยตรงที่จะเกิดกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม  ซึ่งอยู่ในข่ายจะต้องถูกกำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจครั้งนี้ด้วย   (คลิกอ่านข่าวก่อนหน้า :  ผนึกกำลังครั้งสำคัญ!! สหภาพฯ TOT ดีเดย์ 23 มี.ค. ปกป้องทรัพย์สินชาติ ต้านแผนโอนโครงข่ายบรอดแบนด์ สังกัด NBN Co. )  

 สหภาพฯTOT กสท.ประมวลภาพการเคลื่อนไหวก่อนดีเดย์ 23 มี.ค.หยุด NBN Co. NGDC Co.

ล่าสุดนอกจากจะมีความชัดเจนในระดับสำคัญของวัตถุประสงค์การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของทั้งสหภาพบมจ.ทีโอที แ ละ บมจ.กสท โทรคมนาคม  รวมไปถึงสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  ที่จะเข้าร่วมสนับสนุนคัดค้านการโอนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว   อีกประเด็นหนึ่งที่ถือเป็นธงหลักของสหภาพฯบมจ.ทีโอที    ก็คือ การเรียกร้องให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลาออกจากตำแหน่ง   เนื่องจากที่ผ่านมาผลการทำงานไม่เป็นไปตามความคาดหวังของพนักงานทั้งในแง่ของการแก้ไขปัญหาการขาดทุน  ซึ่งถือเป็นวิกฤตทางการเงินที่สำคัญขององค์กร  โดยเฉพาะการปล่อยให้คลื่นความถี่ 900 MHz   ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบมจ.ทีโอที ถูกกสทช.นำไปใช้ประโยชน์    และ  ยังมีจุดยืนในการสนับสนุนแผนการโยกย้ายอุปกรณ์โครงข่ายหลักไปส่งมอบให้กับ  NBN Co.   

 


ขณะเดียวกัน “สำนักข่าวทีนิวส์”  ยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ทางสหภาพฯบมจ.ทีโอที ได้รับการประสานงานให้ทำหนังสือถึงผู้บริหารกระทรวงดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม , ผู้บริหารบมจ.ทีโอที  และ ผู้บริหารบมจ.กสท โทรคมนาคม  มาชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้น  ตามรายละเอียดดังนี้

 


ตามมติ ครม. เห็นชอบ โครงการจัดตั้ง บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (National Broadband Network : NBN Co.) และโครงการจัดตั้ง บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (National Gateway & Data Center : NGDC Co.) ของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม  ตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) นำเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. 

 

โดยให้ ดศ. รับความเห็นของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน กสทช. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป รวมทั้งให้ ดศ. กำกับดูแล บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท ให้ส่ง แผนการปรับเปลี่ยนธุรกิจและแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการ เสนอคณะกรรมการ กสทช. พิจารณาเห็นชอบ 

 

ตลอดจนให้ ดศ. บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พนักงานและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้ รวมทั้งให้ ดศ. จัดทำรายละเอียดแผนดำเนินการที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงแผนธุรกิจของ NBN Co. และ NGDC Co. และแผนถ่ายโอนทรัพย์สิน แผนโอนย้ายพนักงาน และแนวทางในการกำกับดูแลการดำเนินการ นำเสนอ คณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจและคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

ตลอดจนให้ ดศ. บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท ร่วมกับ กระทรวงการคลัง พิจารณาองค์ประกอบ คณะกรรมการ NBN Co. และ NGDC Co. ที่เหมาะสม ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร ที่เหมาะสม โปร่งใส เพื่อให้ได้มาซึ่ง คณะกรรมการและผู้บริหารที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ โทรคมนาคม และมีธรรมมาภิบาล รวมทั้งให้พิจารณาหาแนวทางเพิ่มความเข้มงวดในการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร เช่น กำหนดให้ตัวชี้วัดการดำเนินงานของ NBN Co. และ NGDC Co. มีผลต่อการประเมินผู้บริหาร ทั้งในด้านการประเมิน ผลงาน การประเมินผลตอบแทน และสภาพการจ้าง ฯลฯ  รายละเอียดตาม  มติ ครม.

 

เนื่องจากที่ผ่านมา การดำเนินการต่างๆ ของฝ่ายบริหาร บมจ.ทีโอที ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท NBN ส่วนใหญ่ถือเป็นเรื่อง “ลับ” ทำให้ พนักงานไม่ทราบข้อมูล (ข้อเท็จจริง) การดำเนินงานต่างๆ และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กับ การปฏิบัติงานของพนักงาน / ขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินธุรกิจของ บมจ.ทีโอที / ความมั่นคงในการทำงานของพนักงาน บมจ.ทีโอที ซึ่งเป็นความเสี่ยง ต่อองค์กร  ต่อผู้ใช้บริการ และต่อพนักงาน ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

 

ดังนั้น เพื่อให้พนักงาน บมจ.ทีโอที ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท NBN และบริษัท NGDC รวมทั้ง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม ความเห็นของ ครม. ข้อ 1.3  ที่ให้ ดศ. บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พนักงานและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้ (เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท NBN และบริษัท NGDC) 

 

 

พนักงาน บมจ.ทีโอที “กลุ่ม TOT สู้เพื่อชาติ”  จึงใคร่ ขอให้ สรท. เชิญ ผู้บริหาร กระทรวง  ดศ.  ผู้บริหาร บมจ.ทีโอที และผู้บริหาร บมจ. กสท โทรคมนาคม มาชี้แจงข้อมูลและ ตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท NBN และบริษัท NGDC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน และแก่ กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที วันศุกร์ที่ 23  มีนาคม  2561  ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00  น. ณ ห้องประชุม อาคาร  5  ชั้น  2  บมจ.ทีโอที (สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ)  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ

 

 

ทั้งนี้มีรายงานข่าวก่อนหน้านั้น  ทางด้านนายอนุรุต อุทัยรัตน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   ได้ออกมาให้ความเห็นในเชิงคัดค้านการจัดตั้ง NBN Co. เช่นเดียวกัน  โดยระบุว่าเป็นการกระบวนการที่ซ้ำซ้อนกับระบบงานของบมจ.ทีโอทีและยังเป็นการเพิ่มขั้นตอนการทำงานอีกด้วย  เช่นในกรณีลูกค้าของทีโอทีได้รับความเดือดร้อนจากอินเตอร์เน็ตเสีย  ลูกค้ามาแจ้งปัญหากับทีโอที  ทางทีโอทีก็ต้องไปแจ้งเอ็นบีเอ็นอีกทอดหนึ่ง  เพราะทีโอทีเช่าโครงข่ายสายไฟเบอร์จากเอ็นบีเอ็น  ต่างจากปัจจุบันในกรณีเกิดปัญหาเมื่อลูกค้าแจ้งทีโอที   ทางทีโอทีก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมให้ทันที  ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง  ประเด็นสำคัญคือการแบ่งแยกองค์กรในลักษณะนี้ยังจะก่อให้เกิดความแตกแยกในองค์กรอีกด้วย เพราะพนักงานทีโอทีที่ย้ายไปอยู่ NBN Co. จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 15-20% ส่วนพนักงานทีโอทีเงินเดือนไม่ปรับขึ้น

 

 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว