ผุด !! พัฒนาเยาวชน สร้างสื่อวีดีทัศน์ด้วยเทคนิคสมาร์ทโฟน สู่แกนนำคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 ขยายผลประชาสัมพันธ์ของดีวิถีชุมชน (ชมคลิป)

Publish 2018-04-17 17:05:08วันนี้(17 เม.ย. 61 )ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดโครงการนักถักทอชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดทำโครงการเพื่อให้งานเด็กและเยาวชนค้นพบศักยภาพของตนเองและได้รับการพัฒนาให้สามารถทำงานเป็นทีม  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อวีดีโอสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสมาร์ทโฟน ซึ่งให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีทักษะในการถ่ายวีดีโอจากกล้องสมาร์ทโฟน   การทำสคริปถ่ายทำ  เทคนิคการบรรยายและบันทึกเสียงแบบมืออาชีพในสมาร์ทโฟน การตัดต่อวีดีโอเพื่อเป็นวิดีทัศน์ แนะนำของดีชุมชนของตนเอง  โดยกิจกรรมดังกล่าวใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใกล้ตัว และนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการอบรมได้นำไปใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันและประชาสัมพันธ์ของดีชุมชนของตนเองต่อไป


สร้างสื่อวีดีทัศน์

นายทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า วันนี้ที่ให้เยาวชนมาเรียนรู้เรื่องการทำคลิปวีดีโอจากสมาร์ทโฟนเพราะว่าเราเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0  เท่าที่เราทราบส่วนใหญ่ผู้ปกครองมักจะบ่นเรื่องเด็กและเยาวชนติดเกมส์และใช้สื่ออย่างไม่สร้างสรรค์เท่าที่ควร  ไม่รู้เท่าทันสื่อ ซึ่งคิดว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันทางมูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขที่ทำหน้าที่สนับสนุน  อบต.และเทศบาลตำบลในการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้ให้มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในยุคใหม่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่งคาดหวังว่าหลังจากเสร็จการอบรมแล้วก็ให้เด็กและเยาวชนได้กลับไปถ่ายทำวีดีโอ สิ่งดีดี ในบ้านตัวเอง สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเรียนรู้ในการนำเสนอ เป็นการเรียนรู้ยุคใหม่ซึ่งเป็นการใช้สื่อในการเรียนรู้

เทคนิคสมาร์ทโฟน


นายมานพ  แสงดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได กล่าวว่า เราพยายามที่จะให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือทำ การตัดต่อวีดีโอบนสมาร์ทโฟนทำให้เด็กได้เรียนรู้ สร้างความตื่นตัวและเป็นจุดสนใจที่เด็กได้ลงมือทำจริง มีการตัดต่อภาพวีดีโอ ซึ่งต่อไปนี้เราคงจะมีตัวอย่างเป็นแนวทาง ในการเรียนรู้ตามชุมชน ตามหมู่บ้านของน้องๆเยาวชน และให้เด็กได้เรียนรู้การทำโครงงานโดยนำเสนอจากภาพวีดีโอซึ่งเป็นวีดีทัศน์ที่เด็กๆจัดทำเอง เสนอต่อปกครองและชุมชนให้รับรู้และมีส่วนร่วมได้มากขึ้น  ซึ่งหลังจากนี้ทางอบต.จะมีการจัดประกวดหนังสั้นเรื่องของดีบ้านฉัน  เพื่อจะได้กระตุ้นให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ทักษะการนำเสนอวีดีทัศน์และร่วมสำนึกรักบ้านเกิดในชุมชนของตนเองต่อไป”

 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงชุมชนในวงกว้าง เพราะเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้   จินตนาการของเด็กและเยาวชนให้เกิดแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ ที่จะทำสื่อดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนของตนเอง และได้พัฒนาเทคนิคประสบการณ์เพื่อใช้ในการเรียนการศึกษาเป็นโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน  สังคมและประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว เสน เหลี่ยมดี ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์

เรียบเรียง ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุรินทร์