ทส. เตรียมจัด ค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมอาเซียน ปลูกฝังเยาวชนให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม!!!

ทส. เตรียมจัด "ค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมอาเซียน" ปลูกฝังเยาวชนให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม!!!

Publish 2018-04-22 09:07:31

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2561 และได้มาเรียนรู้ (Learning) นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของอาเซียนและของโลก ด้านกรรมการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมมองว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี ช่วยเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ Theme: ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability ในระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2561 มีพิธีเปิดในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ที่โรงแรมรอยัล คลิป แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี


โดยในกิจกรรมครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2561 หลังจากพิธีเปิดงานในช่วงเช้าเรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่าย เยาวชนจะไปร่วมงานเปิดป่าในเมืองจังหวัดระยอง "มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส" และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะชายหาด และปลูกป่าชายเลน
วันที่ 26 เมษายน 2561 เยาวชนจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เยาวชนจะได้ทำกิจกรรมที่ให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งการดำน้ำดูปะการัง การเพาะพันธุ์ปะการัง รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์เต่าทะเล

 


วันที่ 27 เมษายน 2561 จะได้เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ณ โรงงาน Covestro นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตโพลี่คาร์บอเนต การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน/ การอยู่ร่วมกับชุมชน อีกทั้งมีการศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่ป่าความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่า
วังจันทร์ (ปตท.) จ.ระยอง


 
 


วันที่ 28 เมษายน 2561 เยาวชนจะเรียนรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / เมืองยั่งยืน ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมือง ฐานโรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ รวมทั้งได้เรียนรู้กรณีศึกษาหรือตัวอย่าง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และจะมีการนำเสนอ Project Proposal การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างเครือข่ายเยาวชนอาเซียน

 

 

โดยทุกวันหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม จะมีการสรุปบทเรียนการเรียนรู้ที่เยาวชนได้ไปศึกษาดูงานร่วมกัน และจะมีพิธีรับมอบประกาศ และพิธีปิดค่ายเยาวชน ในวันที่ 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร การจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีของเยาวชนไทยในการที่จะสร้างเครือข่าย และนำเสนอการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตนเองได้ดำเนินการ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นเครือข่าย ASEAN Green Higher Education Network ต่อไป

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมครั้งนี้จะมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ และได้ลงมือปฏิบัติจากการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมไว้ ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลังในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม