เปิดโมเดล"ชุมชนปลอดขยะ" แห่งใหม่ สร้างรายได้เห็นผลจริง เปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

Publish 2018-08-09 10:24:19เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ คพ. ได้จัดทำ โรดแมพ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society)

 

 

ภายใต้กรอบแนวคิด 3R ประชารัฐ คือ การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งผลให้ อปท. ทั่วประเทศ ดำเนินการกำจัดขยะตกค้างเก่าสะสม และจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งใน อปท. ที่มีรูปแบบในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการ 3R : Reduce Reuse Recycle นายเถลิงศักดิ์  กล่าวว่า คพ. ได้ลงพื้นที่ชุมชนปลอดขยะแห่งใหม่ เพื่อตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลสังคม จังหวัดหนองคาย โดยชุมชนปลอดขยะแห่งนี้ มีขนาดพื้นที่ 2.1 ตารางกิโลเมตร เขตปกครอง 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน 1,313 ครัวเรือน มีประชากรรวม 3,376 คน โดยที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสังคม เคยมีปัญหาการจัดการขยะ ไม่มีหลุมฝังกลบขยะ ต้องขนส่งขยะไปกำจัดที่เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ทำให้เสียค่าจัดการขยะ ทั้งการขนส่งและการกำจัดขยะ ปีละประมาณ 445,000 บาท ขณะที่ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และยังไม่เข้าใจ “ผู้ก่อให้เกิด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบกำจัดขยะ” ซึ่งมีปริมาณขยะเฉลี่ย 810 กิโลกรัม ต่อวัน

 

 


นายเถลิงศักดิ์  กล่าวอีกว่า ภาครัฐได้ส่งเสริมการมีวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชน โดยเริ่มจากกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ ชุมชนจะช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือน และนขยะทั่วไป เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ผู้ใหญ่ เป็นต้น ออกมาวางตามเส้นทางหลัก 211 ตั้งแต่เวลา 05.oo – 06.oo น.  และเส้นรองบ้านสังคม 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 -08.00 น. รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการลด ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม กิจกรรมตะกร้าและกระติบข้าวไปวัด ลดใช้ถุง นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ ด้วยการทำปุ๋ยชีวภาพ ทำน้ำหมักในครัวเรือน กิจกรรมจับคู่ผู้ก่อกำเนิดและผู้ใช้ประโยชน์จากขยะ (Matching junk) เป็นต้น  “ทุกกิจกรรมการจัดการขยะของชุมชนล้วนเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในเดือนมิถุยายน ที่ผ่านมาหมู่บ้านสังคม 1 สามารถใช้ประโยชน์จากขยะได้ทั้งหมด 635 กิโลกรัม/วัน คิดเป็น 78 % จากปริมาณขยะทั้งหมด 810 กิโลกรัม/วัน นับเป็นผลสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนอย่างแท้จริง” 

 

 ทั้งนี้ รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนโดยในปี 2561 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการแล้ว 27 ล้านตัน หรือร้อยละ 88.5 จากทั้งหมด 30.5 ล้านตัน ในส่วนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทยไรขยะตามแนวทาง “ประชารัฐ” ปัจจุบันมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 2867 แห่ง ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 20.2 ล้านตัน (ร้อยละ 74) โดยนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 11.69 ล้านตัน (ร้อยละ 43) และนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 8.51 ล้านตัน (ร้อยละ 31)
 

 

 

 

 

 เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม