วัยใสต้องรู้ ศธ. ออกกฎเหล็กคุมเพิ่มพฤติกรรม นักเรียน - นักศึกษา ถอดบทเรียนสังคมสมัยใหม่

วัยใสต้องรู้ ศธ. ออกกฎเหล็กคุมเพิ่มพฤติกรรม นักเรียน - นักศึกษา ถอดบทเรียนสังคมสมัยใหม่

Publish 2018-08-15 14:11:00


 

      นับว่าเป็นกฎเหล็กที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ. กำหนดออกมาใหม่เพื่อคุมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ที่โดนใจผู้ปกครอง กับกลุ่มเสี่ยงในการมั่วสุมอันน่าจะเกิดความไม่สงบ โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ครม. มีมติให้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอไป และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

 

      โดยมีสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดความประพฤติของนักเรียน -นักศึกษา พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับลักษณะความประพฤติต้องห้ามของนักเรียน- นักศึกษา จากเดิมที่มีอยู่ด้วยกัน 9 ข้อ ดังนี้

 

1. หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน


2.เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน


3. พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด


4. ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่หรือยาเสพติด


5. ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น


6. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน


7. แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ


8. เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี


9 ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

 

 

  

โดยอนุมัติให้เพิ่ม 3 ข้อหลักใหญ่ดังนี้

 

1. กำหนดเพิ่มเติมในกฎข้อที่ 2 ให้เพิ่มห้ามการรวมกลุ่ม เล่นการพนัน มั่วสุมต่างๆ อันน่าจะทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

 

2. แก้ไขลักษณะความประพฤติ จากกฎข้อที่ 7 ห้ามกระทำเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสมจากเดิมห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เป็นการห้ามไม่จำกัดสถานที่ โดยตัดคำว่า ในที่สาธารณะ ออก และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจาร

 

3.แก้ไขลักษณะความประพฤติ ในกฎข้อที่ 9 ห้ามการกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พัก เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองหรือผู้อื่น จากเดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืนเป็นการห้ามไม่จำกัดเวลาแทน กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นในช่วงกลางวันหรือกลางคืนก็ห้ามแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมออกมาให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ทั้งนี้กฎเหล็กที่ได้เพิ่มไปใหม่นี้ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่น ที่อยู่ในวัยนักเรียน- นักศึกษา ที่อยู่ใกล้หรือไกล ผู้ปกครองให้มีความประพฤติที่ดีขึ้น จากการสำรวจพฤติกรรมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านมาว่ามีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงมากขึ้น และพฤติกรรมชู้สาว การทำลามก อนาจาร ที่สามารถเห็นได้จนชินตาในสื่อสังคมออนไลน์ 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กลับมาทบทวนในกฎเหล็กนักเรียน - นักศึกษา เพื่อให้สามารถควบคุมได้มากขึ้น ทั้งเป็นการส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงความปลอดภัยแก่นักเรียน - นักศึกษา

  

กฎระเบียบการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาหากทำผิดกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ได้กำหนดวิธีการลงโทษไว้ดังนี้

1. ว่ากล่าวตักเตือน

2. ทำทัณฑ์บน

3. ตัดคะแนนความประพฤติ

4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

 

ทั้งนี้อยากให้สังคมได้ตระหนักว่ากฎที่สร้างขึ้นมีไว้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานแก่นักเรียน - นักศึกษา ได้อยู่ในกฎระเบียบอันดีงาม ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจากสื่อสังคมปัจจุบันที่มีความรุนแรงและก้าวร้าวมากขึ้นอาจเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้หลงผิดได้ง่ายๆ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย