ร.10มีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย "โคฟี อันนัน"

Publish 2018-08-20 20:33:45วันนี้ (20/08/2561) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ในการที่โคฟี อันนัน  (Mr. Kofi Atta Annan) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ความว่าฯพณฯ นายอังตอนีอู กูแตร์รีช เลขาธิการ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศไทยขอร่วมกับประชาคมโลกและประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ แสดงความอาลัย ในการที่ นายโคฟี อัตตา อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติและผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ถึงแก่อนิจกรรม การจากไปของนายโคฟี อันนัน ถือเป็นความสูญเสียอย่างแท้จริงของนานาประเทศซึ่งรักในสันติภาพ

ในประเทศไทยนั้น นายโคฟี อันนัน เป็นผู้ที่จะอยู่ในความทรงจำในฐานะผู้อุทิศตน ตลอดชีวิต เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการแห่งกฏบัตรสหประชาชาติ อีกทั้งยังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็จเหนื่อย เพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งคือ สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เป็นที่แน่นอนว่า เราทั้งหลายต่างได้รับประโยชน์อย่างมากไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมจากคุณูปการเหล่านี้ 
 เมื่อปี ค.ศ.2006 เลขาธิการฯ โคฟี อันนัน ได้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายพระเกียรติด้วยตนเองในนามขององค์การสหประชาชาติ โดยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กล่าวได้ว่า ไม่มีสัญลักษณ์แห่งการประกาศพระเกียรติคุณอื่นใดที่จะทำให้องค์การสหประชาชาติได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยได้เท่ากับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสรางวัลในครั้งนั้น

ข้าพเจ้า ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน ตลอดจนครอบครัวและญาติมิตรของอดีตเลขาธิการฯ และผู้ที่เคยร่วมงานในเครือข่ายองค์การสหประชาชาติ ที่ได้สูญเสียบุคคลสำคัญยิ่งของประชาคมโลกในครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี