วิจารณ์แซด!ประกาศเลิกใช้สำเนาบัตร สรรพากรพิมพ์คำตกหรือไม่?ทำปชช.งง จนท.ทำใช้เองได้ กลัวแอบเอาไปทำอย่างอื่น

วิจารณ์แซด!ประกาศเลิกใช้สำเนาบัตร สรรพากรพิมพ์คำตกหรือไม่?ทำปชช.งง จนท.ทำใช้เองได้ กลัวแอบเอาไปทำอย่างอื่น

Publish 2018-09-29 10:15:23


จากกรณีเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมสรรพากร เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
 

 

 

ทั้งนี้ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายThailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) นั้น

 

 

เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรและการติดต่อราชการกรมสรรพากร เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังกล่าว อันเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

  

 

ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากร รวมถึงประกาศระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้บุคคลใด ๆ ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

 

 

1. กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทำสำเนาเอกสารนั้น

 

 

2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค.2561

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

   อธิบดีกรมสรรพากร

 

 

อย่างไรก็ตามหลังมีการเผยแพร่ประกาศของกรมสรรพากรออกมา ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทั้งเห็นด้วยและติติงบางเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อความของประกาศดังกล่าวนั้น มีการตั้งข้อสังเกตว่าได้พิมพ์ตัวหนังสือตกหล่นไปหรือไม่ อาทิ

 

"กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง"

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ มอบอำนาจ หมายถึงของ "ผู้มอบอำนาจ" หรือของ "ผู้รับมอบอำนาจ" ครับ

 

เจ้าหน้าที่ก็อย่าแอบเอาสำเนาไปทำอย่างอื่นละ เสียวเหมือนกัลลลนา

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

;