โครงการเผยแพร่การขยายโครงการเน็ตประชารัฐ ในภารกิจ กสทช.

โครงการเผยแพร่การขยายโครงการเน็ตประชารัฐ ในภารกิจ กสทช.

Publish 2018-11-27 23:01:54


ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 การขับเคลื่อนให้มีการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในระดับหมู่บ้านจึงได้เกิดขึ้น ด้วยภารกิจของภาครัฐ และสำนักงาน กสทช.ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงด้านโทรคมนาคมของประชาชนเป็นหลัก การเข้าถึงบริการทางด้านเสียง และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และได้ขยายขอบเขตของภารกิจให้ครอบคลุมถึงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับทุกหมู่บ้านในพื้นที่ที่สัญญาณ ยังไม่ทั่วถึง หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน

 

เน็ตประชารัฐเพื่อเติมเต็มโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับชุมชน  และการสร้างการพัฒนาความรู้ให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญอันดับแรกของรัฐบาล คือ การวางรากฐานโครงสร้างสู่ "เศรษฐกิจ 4.0" โดยการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ ให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ รัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านบริการภาครัฐ 

 

โครงการเน็ตประชารัฐ

 

รวมถึงเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตจากการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อประกอบอาชีพ การเรียนรู้ ค้าขาย ทำมาหากิน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ไปจนถึงเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ลดข้อจำกัด อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพ นำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้นั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะเป็นพลังขับเคลื่อนพร้อมๆ กัน ผ่านกลไกประชารัฐ

 นอกจากนี้ จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงบัตรประชารัฐ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 15 ล้านใบ 7 ชนิด บัตรด้วยกันที่ใช้ประโยชน์ เช่น บัตรชำระค่าสินค้า ส่วนลดก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลของบัตรพลังประชารัฐ โดยอยู่ในส่วนของผู้ที่มีรายได้น้อยจะทำให้เกิดกระบวนการที่ทำให้เกิดรัฐสวัสดิการอย่างแท้จริง และบัตรพลังประชารัฐจะเข้าไปเชื่อมโยงการค้าอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพราะมีข้อมูลพื้นฐานของบุคคลนั้นๆ อยู่แล้ว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพิ่มศักยภาพ!! ติดตั้งเน็ตประชารัฐแล้ว 598 จุด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ชมคลิป)
- ค.ต.ป.ลงพื้นที่นครพนม..!! ตรวจความก้าวหน้าเน็ตประชารัฐ (มีคลิป)

 

 

แผนที่ประเทศไทย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุริยวงศ์ หิรัญเตโช