ราชกิจจาฯ ประกาศผู้ตรวจการเลือกตั้งรับเงินเดือน5หมื่น-ผู้ช่วย15,000 ไปอยู่จชต.ได้เพิ่มอีกเดือน5พัน

ราชกิจจาฯ ประกาศผู้ตรวจการเลือกตั้งรับเงินเดือน5หมื่น-ผู้ช่วย15,000 ไปอยู่จชต.ได้เพิ่มอีกเดือน5พัน

Publish 2018-11-29 15:31:00


จากกรณีราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ว่าด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจในจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง ในตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือ การกระทำใดที่จะเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย
 

 

“รวมถึงเข้าไปในที่เลือกตั้ง หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อสังเกตการณ์หรือเมื่อมีเหตุอื่นใด ที่อาจทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยการเข้าไปดังกล่าวให้แสดง บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาคำสั่งหรือบัตรอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดออกให้”

 

ทั้งนี้ กรณีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง หรือพบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทำหรืองดเว้นให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ เที่ยงธรรม หรือพบเห็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือกระทำการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบทันทีเพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

  

นอกจากนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสรรหาและแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานได้ 1 คน เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด มีระยะเวลา การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และพ้นจากตำแหน่งพร้อมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอัตราค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อเดือน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 15,000 บาทต่อเดือน

 

 

อย่างไรก็ตามยังมีอัตราค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้ช่วยฯในจังหวัดสงขลา  อัตราค่าตอบแทนจำนวน 3,750 บาทต่อเดือน ส่วน จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อัตราค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน ในกรณีปฏิบัติงานไม่ครบ 1 เดือน หรือ 30 วัน ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวันเฉพาะในเดือนที่ปฏิบัติงานไม่ครบ รวมถึงในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราวันละ 400 บาท ผู้ช่วยฯวันละ 250 บาท

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว