คำขวัญวันเด็ก 19  นายกฯไทย จากอดีตถึงปัจจุบันกับความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย

คำขวัญวันเด็ก 19 นายกฯไทย จากอดีตถึงปัจจุบันกับความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย

Publish 2018-12-14 15:27:57


     เมื่อผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ไป อีกหนึ่งเทศกาลที่เด็กๆ ทั้งประเทศตั้งตารอคอยไม่แพ้กันคือวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวันของครอบครัวที่มักพาลูกหลานไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่จัดกิจกรรมเอาใจเหล่าเด็กๆ ในวันนี้ และอีกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของทุกปีที่ได้รับความสนใจไม่ว่าจะเป็นเหล่าเด็กๆ หรือผู้ปกครองได้แก่การกำหนดคำขวัญวันเด็กขึ้นมาในทุกปีโดยคำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 ที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้กำหนดขึ้นได้แก่ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 

 

 

โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการสื่อความหมายผ่านคำขวัญนี้ว่า เพื่อต้องการให้ทุกคนน้อมนำแนวคิดปลุกจิตอาสาตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบต่อพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รัก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป   วันนี้สำนักข่าวทีนิวส์ จึงขอพาทุกท่านไปย้อนดูคำขวัญวันเด็กที่มีขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนถึงปัจจุบันว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรผ่าน 19 นายกฯประเทศไทยกับคำขวัญวันเด็กในปีต่างๆ ดังนี้


1. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
พ.ศ.2499 “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม”

2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
พ.ศ.2502 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า”
พ.ศ.2503 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด”
พ.ศ.2504 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย”
พ.ศ.2505 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด”
พ.ศ.2506 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด”

3. จอมพลถนอม กิตติขจร
พ.ศ.2507 ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
พ.ศ.2508 “เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี”
พ.ศ.2509 “เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่น และสมานสามัคคี”
พ.ศ.2510 “อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย”
พ.ศ.2511 “ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง”
พ.ศ.2512 “รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ”
พ.ศ.2513 “เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส”
พ.ศ.2514 “ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ”
พ.ศ.2515 “เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ”
พ.ศ.2516 “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ”

4. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
พ.ศ.2517 “สามัคคีคือพลัง”
พ.ศ.2518 “เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี”

5. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
พ.ศ.2519 “เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้”

 6. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
พ.ศ.2520 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย”

7. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
พ.ศ.2521 “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง”
พ.ศ.2522 “เด็กไทยคือหัวใจของชาติ”
พ.ศ.2523 “อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย”

8. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พ.ศ.2524 “เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม”
พ.ศ.2525 “ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย”
พ.ศ.2526 “รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดมีวินัยและคุณธรรม”
พ.ศ.2527 “รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิดสุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา”
พ.ศ.2528 “สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
พ.ศ.2529 “นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
พ.ศ.2530 “นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
พ.ศ.2531 “นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”

9. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
พ.ศ.2532 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
พ.ศ.2533 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
พ.ศ.2534 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา”

 

 

10. นายอานันท์ ปันยารชุน
พ.ศ.2535 “สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม”

11. นายชวน หลีกภัย
พ.ศ.2536 “ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”
พ.ศ.2537 “ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”
พ.ศ.2538 “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”

12. นายบรรหาร ศิลปอาชา
พ.ศ.2539 “มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด”

13. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
พ.ศ.2540 “รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด”

14. นายชวน หลีกภัย
พ.ศ.2541 “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย”
พ.ศ.2542 “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย”
พ.ศ.2543 “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย”
พ.ศ.2544 “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย”

15. นายทักษิณ ชินวัตร
พ.ศ.2545 “เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส”
พ.ศ.2546 “เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี”
พ.ศ.2547 “รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียนรักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน”
พ.ศ.2548 “เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่านขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด”
พ.ศ.2549 “อยากฉลาด ต้องขยันอ่านขยันคิด”

16. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
พ.ศ.2550 “มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข”
พ.ศ.2551 “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรม”

17. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พ.ศ.2552 “ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี”
พ.ศ.2553 “คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”
พ.ศ.2554 “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ”

 

 

18. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พ.ศ.2555 “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”
พ.ศ.2556 “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”
พ.ศ.2557 “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง”

19. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พ.ศ. 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”
พ.ศ. 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
พ.ศ. 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
พ.ศ. 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
พ.ศ. 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
     

     จากคำขวัญทั้งหมดของ 19 นายกประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่ามีความคล้ายกันในส่วนของการอยากให้เด็กไทยนั้นมีจิตใจดี มีวินัยในตัวเอง และเหนือสิ่งอื่นใดวัตถุประสงค์หลักของการกำหนดคำขวัญขึ้นมาในทุกปีคืออยากให้เด็กไทยเป็นคนดี พร้อมนำความรู้มาพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลนั่นเอง  ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน