พ่นพิษตายเรียบ!!! สตช.สั่ง"รองผบช.ภ.5 ให้ออกจากราชการ" คดีรุกป่าวังน้ำเขียว (รายละเอียด)

พ่นพิษตายเรียบ!!! สตช.สั่ง"รองผบช.ภ.5 ให้ออกจากราชการ" คดีรุกป่าวังน้ำเขียว (รายละเอียด)

วันที่ 27 ก.พ.พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 87/2560 เรื่องให้ออกราชการไว้ก่อน

ด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงและต้องหาคดีอาญาตามคดีเลขที่ 43/2 560 ลงวันที่ 6 ก.พ.60 ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา โดยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน

(1) ก่อสร้างหรือ กระทำด้วยประการใดใด อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้าไปยึดครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดครอบครองป่า ชื่อถูกแผ้วถาง โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ มาตรการ ก่อนให้สันนิษฐาน ไว้ว่าบุคคลนั้น เป็นผู้แผ้วถาง ป่านั้น ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484

(2) ยึดถือหรือครอบครองที่ดินรวมตลอดถึงก่อสร้างแผ้วถาง หรือเผา ป่า ทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวดหรือทราย ตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

(3) กระทำ ด้วยประการใดๆโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำลายหรือทำให้ สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้อง รับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

(4) ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมสภาพแก่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เหตุเกิดที่บริเวณบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค.46 ถึงวันที่ 6 ก.พ.60 ต่อเนื่องกัน และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 3(1) ซื้อถูกตั้งกรรมการสอบสวน และต้องหาคดีอาญา ในเรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และถ้าให้ผู้นั้นยังคงอยู่ใน หน้าที่ราชการ อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ สั่งพักราชการนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และข้อ 8 ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 436 /2548 ลงวันที่ 20 มิ.ย.48 และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 871 ทับ/2559 ลงวันที่ 28 ก.ย.59 และคำสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงวันที่ 6 ตุลาคมพ. ศ. 2559 ท้ายหนังสือรักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร 2)ที่ 0001(บร.2/004 ลงวันที่ 3 ต.ค.59 เห็นชอบ การแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ งานบริหาร 2 จึงให้ พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร ออกราชการไว้ก่อน เพื่อฟังผลการสอบสวน พิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่งผู้ถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์


สั่ง ณ วันที่ 26 ก.พ.60 พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)

 

 

พ่นพิษตายเรียบ!!! สตช.สั่ง"รองผบช.ภ.5 ให้ออกจากราชการ" คดีรุกป่าวังน้ำเขียว (รายละเอียด)

 

พ่นพิษตายเรียบ!!! สตช.สั่ง"รองผบช.ภ.5 ให้ออกจากราชการ" คดีรุกป่าวังน้ำเขียว (รายละเอียด)

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานตรวจสอบบ้านพักตากอากาศ บริเวณป่าบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา ลักษณะก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ รั้วรอบขอบชิด ทั้งที่ราบและเนิน ซึ่งบ้านหลังดังกล่าว พล.ต.ต.พงษ์เดช ปัจจุบันตำแหน่ง รอง ผบช.ภาค 5 และนางชญานิศฐ์ มอบให้ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย อดีต รอง ผบ.ตร. เจ้าหน้าที่จึงร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.วังน้ำเขียว เพื่อดำเนินคดี พร้อมกล่าวหา พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย อดีต รอง ผบ.ตร. พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.ภ.5 และนางชญานิศฐ์ พิศิษฐวานิช เป็นผู้ครอบครองตามความผิดว่าด้วยการป่าไม้
 

 

พ่นพิษตายเรียบ!!! สตช.สั่ง"รองผบช.ภ.5 ให้ออกจากราชการ" คดีรุกป่าวังน้ำเขียว (รายละเอียด)

 

พ่นพิษตายเรียบ!!! สตช.สั่ง"รองผบช.ภ.5 ให้ออกจากราชการ" คดีรุกป่าวังน้ำเขียว (รายละเอียด)

 

พ่นพิษตายเรียบ!!! สตช.สั่ง"รองผบช.ภ.5 ให้ออกจากราชการ" คดีรุกป่าวังน้ำเขียว (รายละเอียด)

 

รายงานโดย  นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์  สำนักข่าวทีนิวส์