ฉัตรชัย แนะ! เกษตรกรงดทำนาปรัง หวั่น! “ฤดูแล้ง” ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

"ฉัตรชัย" แนะ! เกษตรกรงดทำนาปรัง หวั่น! “ฤดูแล้ง” ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

Publish 2016-01-02 08:54:09

 

       เมื่อไม่นานมานี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ พบว่า มี 400 อำเภอ ทั้งในและนอกเขตชลประทานอาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2559 เบื้องต้นได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหม เพื่อจัดทำแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

       โดยในขณะนี้สถานการณ์เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง 4 แห่ง พบว่า ปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้น้ำประมาณวันละ15.62 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่มีน้ำคงเหลือทั้งสิ้น 3,908 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งจะใช้ประมาณ 2,009 ล้านลูกบาศก์เมตร

       ทั้งนี้ การทำนาปรังมีการปลูกไปแล้วกว่า 1.58 ล้านไร่ แม้ว่าเกษตรกรจะเข้าใจสถานการณ์น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่หากยังไม่หยุดขยายพื้นที่ทำนาปรังก็จะมีความเสี่ยงสูงมากในช่วงฤดูแล้งที่มีระเวลาอันยาวนาน จึงต้องเดินหน้าขอความร่วมมือจากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำต่อไป