“ก.พลังงาน” ไฟเขียว! ซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนแอดเดอร์ 7 โครงการ  ชี้! “ช่วยรักษาสมดุลราคาพืชผล-สร้างรายได้เกษตรกร”

“ก.พลังงาน” ไฟเขียว! ซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนแอดเดอร์ 7 โครงการ ชี้! “ช่วยรักษาสมดุลราคาพืชผล-สร้างรายได้เกษตรกร”

Publish 2016-01-12 08:15:20

        ปลัดกระทรวงพลังงาน เผย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเห็นชอบให้ตอบรับการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแอดเดอร์ 7 โครงการ หวังช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาของพืชผลทางการเกษตร เพิ่มรายได้เกษตรกร

         เมื่อวานนี้ (11 ม.ค. 59) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เห็นชอบให้ตอบรับการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อีก 7 โครงการ รวมทั้งสิ้น 46 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 3 โครงการ จำนวน 39.5 เมกะวัตต์ และก๊าซชีวภาพ 4 โครงการ จำนวน 6.5 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายใต้ระบบแอดเดอร์ และได้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าก่อนวันที่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คือ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะประกาศหยุดรับคำร้องขอขายไฟฟ้า และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้คืนสิทธิโครงการ

         ทั้งนี้ การซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาของพืชผลทางการเกษตร เพิ่มรายได้เกษตรกรในพื้นที่ เพราะมีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์แปรรูปเป็นพลังงาน 1,700 ตันต่อวัน คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ 700 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังเกิดการสร้างงานสร้างรายได้จากการปลูกหญ้าเนเปียร์ 27 ล้านบาทต่อปีอีกด้วย