ประกาศแล้ว!! “ครม.” อนุมัติแต่งตั้ง “พล.อ. ฉัตรเฉลิม” นั่งเก้าอี้ประธาน กยท.

ประกาศแล้ว!! “ครม.” อนุมัติแต่งตั้ง “พล.อ. ฉัตรเฉลิม” นั่งเก้าอี้ประธาน กยท.

Publish 2016-01-12 15:07:26

          ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เผย คณะรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง "พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข" เป็นประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

 

          วันนี้ (12 ก.ค. 59) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ระบุว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแต่งตั้งให้ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

          นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

          1.พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการ

          2.นายประสิทธิ์ หมีดเส็น ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง

          3.นายสังข์เวิน ทวดห้อย ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง

          4.นายเสนี จิตตเกษม ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง

          5.นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

          6.นายสาย อิ่นคำ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

          7.นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้ประกอบกิจการยางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้า

          8.นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ผู้แทนผ้ประกอบกิจการยางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง

          ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการหารือถึงงบประมาณที่ต้องใช้ในการเข้าไปรับซื้อยางพารา แต่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไปร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการยางตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งระบบ และนำเสนอข้อมูลความต้องการใช้ยางและงบประมาณที่ต้องใช้มายังคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุด ซึ่งในการหารือนี้จะไม่ได้เป็นการหารือเฉพาะ 8 กระทรวงแต่จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้ยางพาราในงานของกระทรวงได้ทั้งหมด