“ก.เกษตรฯ”  มุ่งแก้ปัญหาภัยแล้ง เติมน้ำใส่เขื่อน คาด!! ทราบผลการประเมินไอยูยูสัปดาห์นี้!

“ก.เกษตรฯ” มุ่งแก้ปัญหาภัยแล้ง เติมน้ำใส่เขื่อน คาด!! ทราบผลการประเมินไอยูยูสัปดาห์นี้!

Publish 2016-01-21 15:01:54

       กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้ง เตรียมเติมน้ำในเขื่อน คาดเริ่ม 22 ม.ค.นี้ ส่วนกรณีไอยูยู คาดว่าทราบทิศทางการประเมินผลภายในสัปดาห์นี้       เมื่อวานนี้ (20 ม.ค. 59) นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบทั้งหมด 2 มาตรการ จากทั้งหมด 8 มาตรการ ได้แก่

        มาตรการที่ 1 ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุดช่วยเหลือแล้วทั้งหมด 18 จังหวัด เหลืออีก 4 จังหวัดที่บางพื้นที่อยู่ระหว่างการมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือครบทุกพื้นที่ภายในเดือนมกราคมนี้ ซึ่งปัจจุบันมีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว 38,645 ราย ส่งมอบปัจจัยการผลิต 37,521 ราย และดำเนินการเพาะปลูก 12,853 ราย

       ส่วนมาตรการที่ 4 การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 กรณีพืชน้ำน้อยทั้งประเทศ โดยระยะที่ 1 จำนวน 167 โครงการ งบประมาณ 167,566,685 บาท ดำเนินการแล้ว ส่วนระยะ 2 จำนวน 406 โครงการ อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

       ทั้งนี้ ล่าสุดกรมฝนหลวงเตรียมปฏิบัติการพิเศษ เพื่อเติมน้ำในเขื่อน เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนกระเสียว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติการได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 เป็นต้นไป