ดุสิตโพล ชี้!! คนไทยห่วง ศก. ซบเซา .. สินค้า-บริการ ขึ้นราคา!!

"ดุสิตโพล" ชี้!! คนไทยห่วง ศก. ซบเซา .. "สินค้า-บริการ" ขึ้นราคา!!

Publish 2016-01-25 08:35:54

              เมื่อวานนี้ (24 ม.ค.59) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "ความเป็นห่วง" ของคนไทย ณ วันนี้ ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,208 คน ระหว่างวันที่ 18-23 มกราคม 2559 สรุปผลได้ดังนี้

1. ณ วันนี้ เรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องใด

                อันดับ 1 สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 89.60%

                อันดับ 2 ความสามัคคีปรองดอง คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีของคนในชาติ 73.08%

                อันดับ 3 ปัญหาบ้านเมือง โดยเฉพาะเรื่องการเมือง ทุจริต คอร์รัปชัน ความขัดแย้งแตกแยก 71.27%

                อันดับ 4 การร่างรัฐธรรมนูญ การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ในสังคม 68.76%

                อันดับ 5 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรม 62.52%

2. สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจ” คือ

                อันดับ 1 ข้าวของแพง สินค้าและบริการต่างๆ ขึ้นราคา 85.33%

                อันดับ 2 เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ไม่มีเงินหมุนเวียน การค้า การลงทุนหยุดชะงัก คนตกงาน ว่างงาน 82.18%

                อันดับ 3 ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ถูกเอาเปรียบ เสียดุลการค้า 70.67%

                (2.1) ณ วันนี้ ประชาชนมีความเป็นห่วงเรื่อง “เศรษฐกิจ” มากขึ้นหรือน้อยลง

                อันดับ 1 เป็นห่วงมากขึ้น 92.19% เพราะสภาพเศรษฐกิจยังคงย่ำแย่ ซบเซา ค่าครองชีพสูง ส่งออก-นำเข้ามีปัญหา ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ฯลฯ

                อันดับ 2 เป็นห่วงน้อยลง 7.81% เพราะรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพ ขึ้นเงินเดือน ควบคุมราคาสินค้า ลดราคาน้ำมัน ประชาชนรับสภาพและต้องปรับตัวให้ได้ ฯลฯ

3. สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงเกี่ยวกับ “ความปรองดอง” คือ

                อันดับ 1 ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ขาดความรักและสามัคคี 80.26%

                อันดับ 2 การยุยง ปลุกปั่น ปล่อยข่าว โจมตีกันไปมา มุ่งหวังผลประโยชน์จากประชาชน 75.77%

                อันดับ 3 การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 60.25%

                (3.1) ณ วันนี้ ประชาชนมีความเป็นห่วงเรื่อง “ความปรองดอง” มากขึ้นหรือน้อยลง

                อันดับ 1 เป็นห่วงมากขึ้น 67.20% เพราะคนเห็นแก่ตัว ทิฐิ ไม่ยอมรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน การแบ่งชนชั้น รวย-จน กฎหมายไม่เข้มแข็ง ฯลฯ

                อันดับ 2 เป็นห่วงน้อยลง 32.80% เพราะรัฐบาลมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง ประชาชนตระหนักและตื่นตัวมากขึ้น หวังเห็นบ้านเมืองสงบสุข ฯลฯ

4. สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงเกี่ยวกับ “การร่างรัฐธรรมนูญ” คือ

                อันดับ 1 การร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นธรรม มีช่องโหว่ เอื้อประโยชน์ สองมาตรฐาน 78.91%

                อันดับ 2 การไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญของคนบางกลุ่ม ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะกัน 75.09%

                อันดับ 3 ร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จ หาข้อยุติไม่ได้ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องเลื่อนออกไป 63.64%

                (4.1) ณ วันนี้ ประชาชนมีความเป็นห่วงเรื่อง “การร่างรัฐธรรมนูญ” มากขึ้นหรือน้อยลง

                อันดับ 1 เป็นห่วงมากขึ้น 71.72% เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง การต่อต้านจากผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วย ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ ฯลฯ

                อันดับ 2 เป็นห่วงน้อยลง 28.28% เพราะมีรัฐบาลทหารดูแล น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ฯลฯ

 

ข้อมูล : สวนดุสิตโพล