นบข. อัดเงินกว่า 1 หมื่นล้าน ปรับโครงสร้าง - พยุงราคา การตลาดข้าว!!

"นบข." อัดเงินกว่า 1 หมื่นล้าน "ปรับโครงสร้าง - พยุงราคา" การตลาดข้าว!!

Publish 2016-02-25 16:14:13

 

          วันนี้ (25 ก.พ. 59) นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว  มีมติเห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อรองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิต 2559/2560  อันประกอบไปด้วย แผนระยะสั้น 6 เดือน แผนระยะกลาง 12 เดือน และระยะยาว 18 เดือน พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณ 10,089 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนแผนดังกล่าว

          ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวจัดสรรงบประมาณ ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ จัดสรรงบกลางปีงบ 2559 จำนวน 3,319 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการ 4 โครงการ ได้แก่

          1.โครงการสนับสนุนให้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 206 ล้านบาท พื้นที่เป้าหมาย 6.4 หมื่นไร่ ใน 20 จังหวัด

          2.โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร จะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 0.1% กลุ่มละไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี โดยรัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ย 3.9% คิดเป็นเงิน 83 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มชาวนา 423 กลุ่ม

          3.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่ หลากหลาย เช่น พืชไร่ พืชตระกูลถั่ว แทนการปลูกข้าว 648 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกข้าว 3 แสนไร่ ใน 22 จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

          4.โครงการปลูกพืชเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพดินหรือปลูกพืชที่เป็นปุ๋ยสดในนาข้าวในพื้นที่ 5 แสนไร่ ใน 22 จังหวัด วงเงิน 2,382 ล้านบาท

          สำหรับส่วนที่ 2 จะจัดงบกลางปีงบ 2560 ให้กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินมาตรการพยุงราคาข้าวเปลือก เช่น ชะลอการผลิตข้าว เก็บผลผลิตข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉาง และสนับสนุนให้สหกรณ์ต่างๆ รับซื้อข้าวเปลือกส่วนเกินมาเก็บไว้ในบางช่วงเวลา