ปุก๊าด  ปุก๊าด... เด็กแรกเกิด มค.นี้ รับเงินได้แล้ว

ปุก๊าด ปุก๊าด... เด็กแรกเกิด มค.นี้ รับเงินได้แล้ว

Publish 2018-01-19 11:48:41

กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนมกราคมรอบที่ 2 ภายใน 22-23 มกราคมนี้

สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิโดยตรง โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินในแต่ละเดือนให้กับกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 จนถึงปัจจุบัน 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม 2561 รอบที่ 1 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิแล้ว จำนวน 186,972 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 134,622,400 บาท เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีการชะลอการจ่ายเงินสำหรับผู้มีสิทธิบางกลุ่ม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดไว้ในปี 2561 
ซึ่งกรมบัญชีกลางและกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้หารือร่วมกันแล้ว สรุปว่าจะเพิ่มรอบการจ่ายเงินประจำเดือนมกราคม 2561 รอบที่ 2 ในวันที่ 22-23 มกราคม 2561 โดยมีผู้มีสิทธิรับเงินจำนวน 202,457 ราย เป็นเงินประมาณ 164 ล้านบาท สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 และตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป จะจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนตามเดิม
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ National e-Payment ที่ภาครัฐจ่ายเงินสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้มีสิทธิแบบตรงตัว ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผ่าน Promptpay ซึ่งมีความสะดวกและคล่องตัวขึ้น โดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของเด็กและบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง


จากก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (16/1/61) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร โดยอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร และ ร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎากร คือ กำหนดให้ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปของผู้มีเงินได้ หรือของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ซึ่งเกิดตั้งแต่ปี 61 เป็นต้นไป โดยให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก 30,000 ต่อคนต่อปีภาษี และให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 61 ที่ต้องยื่นรายการในปี 62 เป็นต้นไป

ส่วนร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสสามารถนำค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรไปหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงสำหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราว แต่ไม่เกิน 60,000 บาท สำหรับค่าฝากครรภ์และค่าตลอดบุตรที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม สิทธิการหักลดหย่อนดังกล่าวให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ หรือคลอดบุตรจากแหล่งอื่น ๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณปีละ 2,500 ล้านบาทติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุษบา ศรีลาปัง