"เราชนะ"เปิดเงื่อนไข เกษตรกรได้สิทธิรับ7,000 กลุ่มไหนต้องลงทะเบียนใหม่

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย จะต้องลงทะเบียนโครงการเราชนะรับเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000บาทหรือไม่

   นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการกระทรวงการคลัง ออกมาชี้เเจงรายละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ว่าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000บาทหรือไม่


  สำหรับ โครงการเราชนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยจ่ายเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน (จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2564) ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์จะคำนึงจากความสามารถในการจ่ายค่าครองชีพและการมีระบบคุ้มครองทางสังคมเป็นหลัก และการช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ ดังนี้

"เราชนะ"เปิดเงื่อนไข เกษตรกรได้สิทธิรับ7,000 กลุ่มไหนต้องลงทะเบียนใหม่

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม (ยกเว้นเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก่อนแล้ว)
- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
- ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
- ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
- ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด


ดังนั้น หากเกษตรกรเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที


  ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการตรวจสอบในกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ (กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ) ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทันที

"เราชนะ"เปิดเงื่อนไข เกษตรกรได้สิทธิรับ7,000 กลุ่มไหนต้องลงทะเบียนใหม่

 

หากเกษตรกรเป็นผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ .com หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

 

"เราชนะ"เปิดเงื่อนไข เกษตรกรได้สิทธิรับ7,000 กลุ่มไหนต้องลงทะเบียนใหม่

                                  >>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<