สวยอลัง!!!...มาแรงแซงทางโค้ง "วัดร่องเสือเต้น" ทุ่มงบเป็นล้าน...จับใจแค่ไหนไปดู (มีภาพ)

Publish 2016-07-06 14:53:54

วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ และได้สร้างอุโบสถเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลังจากนั้นได้ทำการพัฒนาและสร้างเสนาสนะมากมายตามกำลังศรัทธา เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก่อสร้างองค์พระประธานสิงห์หนึ่ง ขนาดพระสูง ๖.๕๐ เมตร หน้าตักกว้าง ๕ เมตร โดยทีมงานช่าง นายพุทธา กาบแก้ว หรือ "สล่านก" ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ศิลปะที่ใช้ก่อสร้างวัดร่องเสือเต้น เป็นศิลปะประยุกต์ จิตรกรรมที่เป็นภาพวาดบนฝาพนังเป็นภาพวาดที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติ โดยใช้เฉดสีน้ำเงินฟ้า การก่อสร้างพระประธานครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคุณวิโรจน์-คุณเฟื่องฟ้า อำนาจเกษม พร้อมครอบครัวและคณะ


 ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นวันที่บรรจุหัวใจพระเจ้า โดยคณะวิโรจน์-คุณเฟื่องฟ้า อำนาจเกษม โดยมีองค์พระรอดลำพูน จำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ และแก้วแหวน เงินทอง หลายสิ่งใต้ฐานพระพุทธรูป อนึ่งได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริญายก บรรจุที่พระเศียรองค์พระประธาน และได้รับพระราชทานนามองค์พระประทานว่า "พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ" ซึ่งมีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล เป็นเจ้าในความเป็นแห่งพระราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก"
ต่อมาได้มีบริษัท โกลเด้น แอรโรโค้ทติ้ง จำกัด โดยคุณปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย คุณวีระชัย เชียรวัฒนสุข พร้อมคณะฯ ได้เป็นผู้สนับสนุนในการตกแต่งองค์พระพุทธรัชมงคลบดี ตรีโลกนาถ เป็นองค์พระสีขาวมุข โดยได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ในการสร้างพระประธานทั้งหมดพร้อมตกแต่ง ใช้งบประมาณในการสร้างทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ขอบคุณข้อมูลจาก...วัดร่องเสือเต้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน