เสียงปชช.!!!โพลชี้คนส่วนใหญ่ยังมั่นใจ"พล.อ.ประยุทธ์"นำประเทศผ่านพ้นปัญหา...ยังหวังเศรษฐกิจจะดีขี้น(รายละเอียด)

Publish 2016-10-02 09:54:04

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,374 คน เรื่อง “ปีที่ 3 ของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในความคาดหวังของประชาชน" พบว่า

พบว่า สิ่งที่ประชาชนคาดหวังในปีที่ 3 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ เศรษฐกิจดีขึ้น มีการลงทุนขนาดใหญ่ พัฒนาระบบการคมนาคม ร้อยละ 83.18 รองลงมา ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี กินดีอยู่ดี มีงานทำ ร้อยละ 79.24, ร้อยละ 72.08 คนไทยรักสามัคคีกัน บ้านเมืองสงบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง,ร้อยละ 71.65 มีการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย การเมืองเป็นไปในทิศทางที่ดี และร้อยละ 69.34 รัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน
มีผลงานเป็นรูปธรรม
 ทั้งนี้ ในปีที่ 3 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ประชาชนคิดว่า น่าจะสมหวัง ร้อยละ 48.31 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 27.90 และร้อยละ 23.79น่าจะไม่สมหวัง

โดยในส่วนผู้ที่จะทำให้ประชาชนสมหวังในปีที่ 3 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาร้อยละ 74.56 รองลงมา คือ ภาคประชาชน ร้อยละ 72.17, ร้อยละ 63.11 คือ คณะรัฐมนตรี, ร้อยละ 59.84 คือ ภาคเอกชน และร้อยละ 53.05 คือ ข้าราชการประจำ