กทม.ร่อนหนังสือ“ด่วนที่สุด”!!!พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน คุมเข้มสถานที่ราชการ เขตพระราชฐาน สถานีรถไฟฟ้า เตรียมรถดับเพลิง-รถพยาบาล(รายละเอียด)

กทม.ร่อนหนังสือ“ด่วนที่สุด”!!!พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน คุมเข้มสถานที่ราชการ เขตพระราชฐาน สถานีรถไฟฟ้า เตรียมรถดับเพลิง-รถพยาบาล(รายละเอียด)

Publish 2016-10-12 16:08:03

มีรายงานว่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 12 ต.ค.2559 ถึง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานก.ก. หัวหน้าพูดตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

โดยหนังสือระบุว่า ด้วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร นางผุสดี ตามไทย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สั่งการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 

1.ให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเข้มงวด จัดระบบสื่อสารให้สามารถติดต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จัดเตรียมรถดับเพลิง รถไฟฟ้าสองสว่าง เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมในการสนับสนุนปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงตามที่ร้องขอ
3.สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ โรงพยาบาล รถพยาบาล รถศูนย์เอราวัณ รวมทั้งประสานงานเครือข่ายให้พร้อมปฏิบัติ
4.สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด(ซีซีทีวี) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และบันทึกเหตุการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
5.สำนักเทศกิจ จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การดูแลเพื่อความสะดวกด้านการจราจร ความเดือดร้อนของประชาชน
6.สำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมรถน้ำ รถสุขาเคลื่อนที่ ให้พร้อมในการสอบสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7.สำนักงานเขตดำเนินการดังนี้
7.1 จัดเจ้าหน้าที่สังเกต ตรวจตราดูแลความปลอดภัยของอาคารสำนักงานเขต สถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ เขตพระราชฐาน บ้านของบุคคลสำคัญในพื้นที่ ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รถบีอาร์ที และแหล่งชุมชนทุกแห่ง
7.2 กำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฯลฯ พี่สังเกต ตรึกตรอง หากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัย แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ตรวจสอบ รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยทันที
7.3 ประสานเครือข่ายภาคประชาชน เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) อาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประกอบการหอพัก บ้านเช่า ห้องเช่า คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ ร่วมเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย วัตถุต้องสงสัยในพื้นที่
7.4 ประสานกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ในสถานที่ที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันหนาแน่น เช่น การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง ฯลฯ บริเวณที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ถนนคนเดิน ตลาดนัด หรืองานเทศกาลสำคัญๆ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งบูรณาการกล้องวงจรปิด(ซีซีทีวี) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่

7.5 ประสานชุดปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบในพื้นที่ให้รับทราบ


ในกรณีมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังให้ดำเนินการทันที นี้ให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินการตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร.5116.1/88 วันที่ 11 ก.พ. 2559 เรื่องแนวทางปฎิบัติในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ จากการก่อวินาศกรรมด้วยวัตถุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ให้รายงานผู้ราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครทราบทันที

 

 

 

(อ่านข่าวก่อนหน้า >>>http://crime.tnews.co.th/contents/207964/เตือนระวังบึ้มกรุงเทพฯ-ปริมณฑล )


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน