"ปิดตำนาน ซี๊ด 97.5" !!! อสมท.แจ้งเลิกกิจการคลื่นเพลงวัยรุ่นสุดซี้ดเหตุพฤติกรรมคนฟังเปลี่ยนทำรายได้หด

Publish 2016-11-23 15:39:50

วงการวิทยุเดินทางมาถึงจุดที่ต้องอำลาหน้าหนัาปัดอีกคลื่นหนึ่งแล้ว หลัวจากที่ บมจ.อสมท แจ้งเลิกกิจการคลื่นวิทยุFM 97.5 MHz หรือ "คลื่นซี้ด 97.5"และปรับรูปแบบการบริหารจัดการคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz

โดยเมื่อ บมจ. อสมท ได้ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแจ้งการเลิกกิจการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด และปรับรูปแบบการบริหารจัดการคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz

โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการ 1 บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ได้มีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยประกอบธุรกิจในการบริหารจัดการวิทยุ FM 97.5 MHz การผลิตรายการโทรทัศน์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตกต่างจากสถานีวิทยุที่ บมจ. อสมท ดำเนินการเอง ที่ยังคงสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง บมจ. อสมท จึงพิจารณาเห็นว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีศักยภาพเพียงพอ ในการดำเนินกิจการต่อไปได้ โดย บมจ. อสมท จะนำคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz มาบริหารจัดการและปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ฟังที่เปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานของ บมจ.อสมท เอง ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีบริษัทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป
จากข้อมูลของ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูล บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด พบว่า จดทะเบียนจัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2552 ทุนปัจจุบัน 100 ล้านบาท

ตั้งอยู่เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

               แจ้งประกอบธุรกิจด้านการบันเทิงทุกประเภทและให้คำปรึกษา เช่น จัดคอนเสิร์ต

               ปรากฏชื่อ นายธีรภัทร์ สัจจกุล (ตุ้ย - ธีรภัทร์) นางสาวบุษราภรณ์ วัตถุ , นายศิวะพร ชมสุวรรณ , นายสุนทร อารีรักษ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

               รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 18 เมษายน 2559 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่สุด 490,000 หุ้น มูลค่า 49,000,000 บาท , นาย ธีรภัทร์ สัจจกุล ถืออยู่ 250,000 หุ้น มูลค่า 25,000,000 บาท , บริษัท ทัชชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ถืออยู่  240,000 หุ้น มูลค่า 24,000,000 บาท , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.อสมท ถืออยู่  20,000 หุ้น มูลค่า 2,000,000 บาท

               นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2558 แจ้งว่า มีรายได้รวม 84,613,224 บาท มีรายจ่าย 121,908,778 บาท ขาดทุน 37,180,678 บาท

               ทั้งนี้ ผลประกอบการขาดทุน ของ บริษัทฯ เริ่มปรากฏให้เห็นในงบการเงินปี 2557 โดยแจ้งว่า มีรายได้รวม 102,529,558 บาท รวมรายจ่าย 135,947,099 บาท ขาดทุนสุทธิ 33,340,661 บาท

               ขณะที่ในปี 2556 ผลประกอบการยังมีกำไรอยู่ โดยแจ้งว่ามีรายได้รวม 161,641,257 บาท รวมรายจ่าย 136,109,508 บาท กำไร 20,474,350 บาท

 

 


 

 

 

รายงานโดย  นาตยา  เอนกธนะเศรษฐ์   สำนักข่าวทีนิวส์

ขอบคุณ     สำนักข่าวอิศรา

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์