จอมแส่ระดับโลก...เผือกตะบี้ตะบัน???UNHCRกดดันไทยปล่อยตัวไผ่ ดาวดินทำผิดม.112(รายละเอียด)

จอมแส่ระดับโลก...เผือกตะบี้ตะบัน???"UNHCR"กดดันไทยปล่อยตัว"ไผ่ ดาวดิน"ทำผิดม.112(รายละเอียด)

Publish 2017-02-08 12:37:45

วันที่ 8 ก.พ.60 ในเพจเฟสบุ๊ค Siriwanna Jill - New โพสต์ข้อความระบุว่า...

จอมแส่ระดับโลก แส่ทุกเรื่อง เผือกตะบี้ตะบัน นาย David Kaye จนท. สำนักงานข้าหลวงใหญ่ เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "UNOHCHR " (คลิกอ่าน : คนไทยกดดัน UNHCR องค์กรนี้เอง เบื้องหลัง “ตั้ง อาชีวะ”หนีซุกนิวซีแลนด์) แสดงความเห็น ต่อการดำเนินคดีตาม ไผ่ ดาวดิน ที่ทำผิดในคดีอาญา มาตรา 112 ซึ่งคุ้มครองประมุขประเทศ กดดันให้ปล่อยตัว (คลิกอ่าน : เปิดโฉมหน้า "เดวิด เคย์" ผู้ทำรายงานถึง "ยูเอ็น" เรื่องการดำเนินคดี "ไผ่ ดาวดิน" กับ ม.112)บัวแก้ว ออกคำชี้แจง ดังนี้ 
1. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติ ที่สร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ประชาชนชาวไทยเคารพเทิดทูน และผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานกว่า 700 ปี ถึงปัจจุบัน ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ คงมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการเป็นศูนย์รวมที่หล่อหลอม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชนในชาติ การที่ไทยหรือชาติใด ๆ จะตรากฎหมาย ที่เหมาะสมเพื่อการปกป้องคุ้มครองสถาบันฯ ที่มีคุณูปการยิ่งต่อชาติบ้านเมือง จึงเป็นเรื่องปกติสามัญที่ชนในชาติพึงเคารพยึดปฏิบัติ
2. กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มาตรา 112 เป็นส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายอาญา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จากการกระทำฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรืออาฆาตมาดร้าย ในลักษณะเดียวกับ กฎหมายหมิ่นประมาทที่ให้ความคุ้มครองบุคคลทั่วไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการริดรอนเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด
นอกจากนั้น ไทยยังมีความเป็นสากล ในการให้ความคุ้มครองลักษณะคล้ายคลึงกัน ต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทของชาติอื่น รวมถึงผู้แทนของรัฐต่างประเทศประจำประเทศไทย ดังปรากฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 133 และมาตรา134 ทั้งนี้ การดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มิได้มีแรงจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใด
3. ประเทศไทยเคารพ และให้ความสำคัญกับเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น การใช้สิทธิดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่กระทบ ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขในสังคม และต้องไม่ละเมิดสิทธิ หรือชื่อเสียงของผู้อื่นตามที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 19 (3) ของกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ดังนั้น การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จึงไม่ได้ขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
4.การดำเนินคดีในความผิดฐาน หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มีกระบวนการพิจารณาคดีอันควรแห่งกฎหมาย (due legal process) เหมือนกับคดีอาญาโดยทั่วไป ผู้ที่ถูกพิพากษาให้มีความผิด กฎหมายดังกล่าวมีสิทธิเฉกเช่นเดียวกับความผิดอื่น ๆ รวมถึง สิทธิในการอุทธรณ์และขอพระราชทานอภัยโทษ
5. สำหรับกรณีนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ซึ่งถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นั้น คดีดังกล่าวยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาล ซึ่งเป็นกระบวนการอิสระที่รัฐบาลไม่อาจแทรกแซงได้ ทั้งนี้ นายจตุภัทร์ฯ เคยได้รับการประกันตัวเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.59 แต่ต่อมาถูกถอนประกัน เนื่องจากนายจตุภัทร์ฯ ได้กระทำผิดซ้ำ ซึ่งขัดต่อเงื่อนไขการประกันตัว


 

 

เรียบเรียง noom


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน