ใครอยากได้บ้าง!!“หาดใหญ่โพล” เปิดผลสำรวจ “คนสงขลา สตูล” หนุน สร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา และ ขุดคลอง 9A

ใครอยากได้บ้าง!!“หาดใหญ่โพล” เปิดผลสำรวจ “คนสงขลา สตูล” หนุน สร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา และ ขุดคลอง 9A

Publish 2017-04-01 04:38:29

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หาดใหญ่โพล) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ (Southern Seaboard) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ เป็นประชาชนใน จ.สงขลา และ จ.สตูล จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2560 ผลการสำรวจสรุปได้ ดังนี้

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.50)

มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 41.00)

รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 26.75)

และมีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 23.75)

โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขายและพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง (ร้อยละ 22.00)

รองลงมารับจ้างทั่วไป เกษตรกร/ประมง และอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.50, 15.00 และ 10.50 ตามลำดับ

 


 
สรุปผลการสำรวจ รศ.ทัศนีย์ ประธาน รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจ “หาดใหญ่โพล” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่า จะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา (ร้อยละ 64.25) และประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.25) เห็นด้วยกับการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล แต่ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดผลกระทบจากเสียงรบกวนจากการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา มากที่สุด (ร้อยละ 35.00) รองลงมาคือ มลภาวะทางอากาศ (ร้อยละ 31.00) ทรัพยากรทางทะเลถูกทำลาย (ร้อยละ 28.25) คราบน้ำมันปนเปื้อนในทะเล (ร้อยละ 28.00) และผลกระทบจากฝุ่นละออง (ร้อยละ 27.00) ตามลำดับ

ส่วนผลกระทบต่อสังคม ประชาชนเห็นว่าจะเกิดผลกระทบในการเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวประมง มากที่สุด (ร้อยละ 31.00) รองลงมาคือ การอพยพย้ายถิ่นของประชาชน (ร้อยละ 27.50) ความเครียดของประชาชนในพื้นที่ (ร้อยละ 23.50) และเกิดความวิตกกังวลจะเป็นโรคร้ายแรงจากมลพิษ (ร้อยละ 20.25) ตามลำดับ และเมื่อสอบถามถึงประโยชน์จากการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล พบว่า ประชาชนเห็นว่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น มากที่สุด (ร้อยละ 30.00) และเกิดพื้นที่ในการท่องเที่ยวใหม่ (ร้อยละ 21.50) ตามลำดับขณะที่ความคิดเห็นทิศทางการพัฒนาภาคใต้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เน้นการท่องเที่ยว (ร้อยละ 82.00) มากกว่าอุตสาหกรรม (ร้อยละ 18.00) โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า หากมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวในหมู่เกาะต่างๆ ใน จ.สตูล (ร้อยละ 80.95) นอกจากนี้ ประชาชนยังเห็นว่า การสร้างท่าเรือยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการประกอบอาชีพด้วย (ร้อยละ 52.00) นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา สิ่งที่ได้รับจากโครงการไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในโครงการ (ร้อยละ 31.50)

ส่วนผลการสำรวจพบว่า โครงการขุดคลองคอดกระ เส้นทาง 9A มีประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 64.75) และโครงการการสร้างรถไฟความเร็วสูง (ร้อยละ 54.75) ตามลำดับ ส่วนโครงการที่ประชาชนไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ใน อ.เทพา จ.สงขลา (ร้อยละ 52.75) รองลงมาคือ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ใน จ.กระบี่ และโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีร้อยละเท่ากันถึง 50.75

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล