ยังไม่จบ! มหากาพย์คิงพาวเวอร์เดอะซีรี่ยส์!?!? ยิ่งตรวจสอบยิ่งผุดพิรุธ สตง.ร่วมมือศุลกากรตั้งคณะกรรมการสั่งสอบ ก่อนเรียกเก็บ-ปรับภาษี(มีคลิป)

Publish 2017-05-25 14:17:10

สืบเนื่องจากปมปัญหาในการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี กำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศ ที่อาจนำไปสู่การยกเลิกสัญญาที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) หรือ AOT ทำไว้กับเอกชนเพียงรายเดียวแต่มีผลประโยชน์ปีละ 5-6 หมื่นล้านบาท ขณะเดียวกันอาจนำไปสู่กระบวนชำระสะสางเอาผิดข้าราชการในกรมศุลกากร คณะผู้บริหารบริษัท ท่าอากาศยานไทย ในความผิดโทษฐานเพิกเฉย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
    ล่าสุดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มอบหมายให้ นางภัทรา โชว์ศรี ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตผ 0042/1705 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 ไปถึงอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อขอให้กรมศุลกากรพิจารณาดำเนินการภายใน 60 วัน เนื่องจาก สตง.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบร้านค้าปลอดอากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วพบว่า บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ดำเนินการที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐใน 2 ประเด็น
    ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของสตง.พบว่า บริษัท คิงเพาเวอร์ฯ ได้ขายของในลักษณะ Pre-order หรือ ซื้อขายออก-รับขาเข้า โดยผู้ซื้อไม่ได้นำของออกไปนอกราชอาณาจักร แต่กลับเปิดทางให้มารับสินค้าในวันเดินทางถึงประเทศไทย

    ประเด็นแรก เอกชนคู่สัญญาปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายศุลกากร โดยมีการส่งเสริมให้นำสินค้าปลอดอากรเข้ามาบริโภคในประเทศ การปฏิบัติดังกล่าวของเอกชน ขัดต่อประกาศของกรมศุลกากร ที่ 20/2549 ที่กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากรขาออกในสนามบิน เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อนำสินค้าปลอดอากรออกไปนอกราชอาณาจักร โดยบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ได้รับอนุญาตให้ขายสินค้าให้กับผู้ที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ร้านค้าปลอดอากรขาออกในสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4
    ประเด็นที่สอง บริษัท คิงเพาเวอร์ฯกำหนดให้มีจุดส่งมอสินค้า(Pick-up Counter) ของร้านค้าปลอดอากรขาออกในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยไม่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2549 ข้อ 6.3.3(2) กำหนดให้ร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมืองมีจุดส่งมอบสินค้าโดยได้รับความเห็นชอบจากกรมศุลกากร สำหรับร้านค้าปลอดอากรขาออกในสนามบินไม่มีกำหนดจุดส่งมอบสินค้า

    อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบการขายสินค้าปลอดอากรของบริษัทคิงเพาเวอร์ฯของสตง.พบว่า มีการขายแบบซื้อขาออก-รับขาเข้า (Pre-order) โดย กำหนดจุดส่งมอบสินค้า เพื่อให้ผู้ซื้อมารับสินค้าในวันเดินทางกลับถึงประเทศไทยบริเวณสะพานรับกระเป๋าชั้น 2 ซึ่งไม่ได้กำหนดให้มีจุดส่งมอบสินค้า การกระทำดังกล่าวจึงขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการกำหนดจุดส่งมอบสินค้าในสนามบินที่กำหนดให้เฉพาะร้านค้าปลอดอากรในเมืองที่มีจุดส่งมอบสินค้า จึงเป็นการดำเนินการโดยไม่มีกฎหมายรองรับ

    นอกจากนี้ให้กรมศุลกากรดำเนินการขยายผล จากการตรวจสอบของ สตง. และเรียกเก็บภาษีอากรพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม จากการขายแบบ Pre-order ทั้งหมดให้ครบถ้วน จากบริษัท คิงเพาเวอร์ฯ ที่ดำเนินการร้านค้าปลอดอากรขาออกในสนามบินสุวรรณภูมิ และตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนของสนามบินภูมิภาค หากพบว่ามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ก็ให้ดำเนินการเรียกเก็บภาษีอากรให้ครบถ้วน และรายงานแจ้งผลการตรวจสอบ และแจ้งเรียกเก็บภาษีอากร พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยด่วน

    และยังให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีดำเนินการร้านค้าปลอดอากรขาออกในสนามบินขายสินค้า โดยไม่ได้มีการนำของออกไปนอกราชอาณาจักรจริง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางอาญา และแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัท คิงเพาเวอร์ฯและเจ้าหน้าที่