ครม.ไฟเขียว เพิ่ม ขรก. ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ยธ. ขอเพิ่มรองรับด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ครม.ไฟเขียว เพิ่ม ขรก. ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยธ. ขอเพิ่มรองรับด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Publish 2017-05-30 17:38:16

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติและเห็นชอบ การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)  ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  จำนวน 10 อัตรา  ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อรองรับภารกิจการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติกา ICESCR  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามกรอบอัตรากำลังตั้งใหม่  ให้ส่วนราชการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ สงป. กำหนด


สำหรับตำแหน่งที่ขอรับการจัดสรรอีก 10 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกรณี  ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ให้นำไปพิจารณารวมกับการวิเคราะห์อัตรากำลังข้าราชการเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ในภาพรวมของกระทรวงฯ
                   
2. เห็นชอบให้นำผลการพิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 2 อัตรา เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)  พิจารณาอนุมัติต่อไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

แสน มวลมิตร