เช็คบิลให้เหี้ยน !!! ธรรมกายอ่วมอีก ปปง.สั่งอายัด "อาคารบุญรักษา-ที่ดินบรรพจน์" เหตุทุจริตสหกรณ์คลองจั่นพ่นพิษ (รายละเอียด)

Publish 2017-06-13 17:49:25


วันที่ 13 มิถุนายน 2560 พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 11/2560 มีประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับการประสานงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีพิเศษอย่างต่อเนื่องให้ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก เกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในการนำไปลงทุนซื้อที่ดินและหุ้นของบริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยผิดข้อระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นั้นจากการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบธุรกรรมการทางการเงินดังกล่าวพบว่า เมื่อปี 2552 นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ (ในขณะนั้น) ยักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด นำไปลงทุนซื้อสิทธิในการซื้อขายที่ดินในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและหุ้นของบริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยผิดข้อระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ด้วยวิธีสั่งจ่ายเช็คจำนวน 11 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,400,000 (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

อายัดที่ดินบรรณพจน์ ดามาพงศ์

ในปี 2554 บริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้แบ่งขายโฉนดที่ดินให้กับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งนายบรรณพจน์ได้ทำสัญญาให้นิติบุคคลภายนอกเช่าที่ดินเมื่อปี 2559 ดังนั้น ที่ดินดังกล่าวรวมทั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าที่ดิน จึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ถูกเปลี่ยนสภาพมาหลายครั้ง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2560 ได้มีมติอายัดทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 165233 เนื้อที่ดิน 11 ไร่ 1 งาน 93.1 ตารางวา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว

2. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 161424 เนื้อที่ดิน 3 งาน 32.5 ตารางวา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีอายัดอาคารบุญรักษาและที่ดินใกล้เคียง

ต่อมาบริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้ทำสัญญาขายที่ดินให้กับนายอนันต์ อัศวโภคิน จากนั้น นายอนันต์ อัศวโภคิน ได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ในราคา 492,350,250 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และได้นำเงินไปชำระหนี้ให้ บริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด และหนี้อื่นบางส่วน โดยได้นำเงินส่วนใหญ่ จำนวน 303,000,000 บาท (สามร้อยสามล้านบาทถ้วน) ไปบริจาคให้มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อนำไปก่อสร้างอาคารบุญรักษา ซึ่งหมายความว่า อาคารดังกล่าวถูกปลูกสร้างโดยใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่เปลี่ยนสภาพมาหลายครั้ง ดังนั้น อาคารดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2560 ได้มีมติอายัดทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1. สิ่งปลูกสร้างอาคารบุญรักษา อาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก) พื้นที่อาคาร 15,634 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 1 อาคาร ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101461 และโฉนดที่ดินเลขที่ 101462 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2. สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก) พื้นที่ 297 ตารางเมตร จำนวน 1 อาคาร ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101461 และโฉนดที่ดินเลขที่ 101462 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ การอายัดอาคารบุญรักษาดังกล่าว เป็นการอายัดทรัพย์สินต่อเนื่องจากคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.57/2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว เป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่ดินตามโฉนดที่ดิน กรณีนางสาวอลิสา อัศวโภคิน ซื้อที่ดินจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำนวน 8 แปลง รวมมูลค่ากว่า 114 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ปรากฏหลักฐานและเชื่อได้ว่านายศุภชัย กับพวก เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. ดำเนินการทุกอย่างด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าสำนักงาน ปปง. จะใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการดำเนินการในคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างรอบคอบรัดกุม บนพื้นฐานของความยุติธรรม ตามปรัชญาในการทำงานที่ว่า

“ทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไข ด้วยกฎหมายฟอกเงิน”


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล