ประกาศราชกิจจาฯ !!! ยึดทรัพย์ 168 ล้าน ครอบครัว เกษม นิมมลรัตน์ คนสนิท เจ๊แดง มีผลแล้ว!!! (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ !!! ยึดทรัพย์ 168 ล้าน ครอบครัว "เกษม นิมมลรัตน์" คนสนิท "เจ๊แดง" มีผลแล้ว!!! (รายละเอียด)

Publish 2017-07-13 08:59:18

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๖๔/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔๓/๒๕๖๐ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับ นายเกษม นิมมลรัตน์ (อดีต ส.ส.เชียงใหม่ คนสนิทนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์) และ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๙๗/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔๔/๒๕๖๐ ระหว่าง อัยการสูงสุด กับ นางดวงสุดา นิมมลรัตน์ นางบุญทอง สุภารังษี และ นายเกษม นิมมลรัตน์

 

 
โดยมีเนื้อหาของคำพิพากษาให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติรวมมูลค่า ๑๖๘,๔๕๓,๒๔๕.๗๐ บาท ตามรายการ ดังต่อไปนี้ ตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔, ๓๘ ประกอบมาตรา ๘๓ ดังนี้
       
       ๑. หุ้นบริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในชื่อของ นางบุญทอง สุภารังษี มารดานายเกษม นิมมลรัตน์ จำนวน ๒๐,๖๑๒,๗๗๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๓.๖๐ บาท มูลค่า ๗๔,๒๐๕,๙๗๒ บาท และหุ้นบริษัทดังกล่าวที่อยู่ในชื่อของนางดวงสดุา นิมมลรัตน์ ภรรยานายเกษม นิมมลรัตน์ ที่ขายไปแล้วจำนวน ๙๒๓,๐๐๐ หุ้น เป็นเงิน ๓,๐๑๕,๒๑๔.๓๔ บาท
       
       ๒. หุ้นบริษัทวินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ที่เหลือจากการขายใน ตลาดหลักทรัพย์ในวันที่พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๐๐๐,๑๖๘ หุ้น มูลค่า ๓๙๐,๐๖๕.๕๒ บาท
       
       ๓. เงินได้จากการขายหุ้นบริษัทเอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของนางบุญทอง สุภารังษี จำนวน ๔,๑๘๗,๗๐๐ หุ้น เป็นเงิน ๕,๔๐๗,๑๖๓.๙๘ บาท
       
       ๔. เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของ และนางบุญทอง สุภารังษี ในกรณีพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มูลค่ารวม ๘,๕๗๒,๕๒๙.๘๒ บาท ดังนี้
       
       ๔.๑ เงินลงทุนของ นายเกษม นิมมลรัตน์ในบริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด ได้แก่
       
       (๔.๑.๑) หุ้น N-PARK จำนวน ๑๕,๐๓๔,๘๕๔ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๐๓ บาท มูลค่า ๔๕๑,๐๔๕.๖๒ บาท
       
       ๔.๒ เงินลงทุนของนางบุญทอง สุภารังษี ในบริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด มูลค่ารวม ๘,๑๒๑,๔๘๔.๒๐ บาท ได้แก่
       
       (๔.๒.๑) หุ้น DEMCO-W๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๑.๖๐ บาท มูลค่า ๓๒,๐๐๐ บาท
       (๔.๒.๒) หุ้น HTC จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๕.๖๐ บาท มูลค่า ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท
       (๔.๒.๓) หุ้น LIVE จำนวน ๒,๘๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๒๙ บาท มูลค่า ๘๑๒ บาท
       (๔.๒.๔) หุ้น LIVE-W๑ จำนวน ๕,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๐๙ บาท มูลค่า ๔๕๐ บาท
       (๔.๒.๕) หุ้น N-PARK จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๐๓ บาท มูลค่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท
       (๔.๒.๖) หุ้น TGCI จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๕.๑๐ บาท มูลค่า ๕๑๐,๐๐๐ บาท
       (๔.๒.๗) หุ้น EARTH จำนวน ๒,๑๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๔.๖๘ บาท มูลค่า ๙,๘๒๘ บาท
       (๔.๒.๘) หุ้น HTC จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๕.๖๐ บาท มูลค่า ๓,๐๘๐,๐๐๐ บาท
       (๔.๒.๙) หุ้น PARTL (ที่ถูก PATKL) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๔๐ บาท มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท
       (๔.๒.๑๐) หุ้น CCP จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๒.๘๘ บาท มูลค่า ๕๗๖,๐๐๐ บาท
       (๔.๒.๑๑) หุ้น N-PARK จำนวน ๓๐,๙๖๙,๗๑๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๐๒ บาท มูลค่า ๖๑๙,๓๙๔.๒๐ บาท
       (๔.๒.๑๒) หุ้น PT จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ราคาหุ้นละ ๓.๗๖ บาท มูลค่า ๗๕๒,๐๐๐ บาท
       (๔.๒.๑๓) หุ้น TGCI จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๕.๑๕ บาท มูลค่า ๕๑๕,๐๐๐ บาท
       (๔.๒.๑๔) หุ้น TRUE จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๔.๑๖ บาท มูลค่า ๔๑๖,๐๐๐ บาท


๕. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๗๖๗ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๒๕.๖ ตารางวา ราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ของนางบุญทอง สุภารังษี
       
       ๖. เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของนายเกษม นิมมลรัตน์ และนางบุญทอง สุภารังษี ในกรณีนายเกษม พิมลรัตน์ พ้นจาก ตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีในตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มูลค่ารวม ๒๐,๕๑๕,๗๒๑.๐๔ บาท คือ
       
       ๖.๑ เงินลงทุนของ นายเกษม นิมมลรัตน์มูลค่ารวม ๒๕๙,๙๔๐ บาท ได้แก่
       
       (๖.๑.๑) หุ้น TMI จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๑.๒๙๙๗ บาท มูลค่า ๒๕๙,๙๔๐ บาท
       
       ๖.๒ เงินลงทุนของ นางบุญทอง สุภารังษี มูลค่ารวม ๒๐,๒๕๕,๗๘๑.๐๔ บาท ได้แก่
       
       (๖.๒.๑) หุ้น WIN จำนวน ๑๖๘ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๔๓ บาท มูลค่า ๗๒.๒๔ บาท
       (๖.๒.๒) หุ้น N-PARK จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๐๒ บาท มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       (๖.๒.๓) หุ้น DEMCO จำนวน ๘๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๕.๓๘ บาท มูลค่า ๔๓๐.๔๐ บาท
       (๖.๒.๔) หุ้น TSF-W๒ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๑๘ บาท มูลค่า ๓๖๐,๐๐๐ บาท
       (๖.๒.๕) หุ้น TMI จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๒.๓๓ บาท มูลค่า ๑,๑๖๕,๐๐๐ บาท
       (๖.๒.๖) หุ้น HTC จำนวน ๖๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๒๐.๖๐ บาท มูลค่า ๑,๒๓๖,๐๐๐ บาท
       (๖.๒.๗) หุ้น EARTH-W๓ จำนวน ๔๒๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๓.๕๒ บาท มูลค่า ๑,๔๗๘.๔๐ บาท
       (๖.๒.๘) หุ้น APURE จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๒.๐๘ บาท มูลค่า ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท
       (๖.๒.๙) หุ้น BLAND จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๙๓ บาท มูลค่า ๙๓๐,๐๐๐ บาท
       (๖.๒.๑๐) หุ้น NINE จำนวน ๑๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๔.๘๘ บาท มูลค่า ๔๘,๘๐๐ บาท
       (๖.๒.๑๑) หุ้น NIPPON จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๓.๔๒ บาท มูลค่า ๕,๑๓๐,๐๐๐ บาท
       (๖.๒.๑๒) หุ้น PM จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๕.๘๐ บาท มูลค่า ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท
       (๖.๒.๑๓) หุ้น PYLON-W๑๐ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๒.๔๒ บาท มูลค่า ๒๔๒,๐๐๐ บาท
       (๖.๒.๑๔) หุ้น TFD จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๒.๑๒ บาท มูลค่า ๒๑๒,๐๐๐ บาท
       (๖.๒.๑๕) หุ้น TFD-W๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๑.๑๔ บาท มูลค่า ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท
       (๖.๒.๑๖) หุ้น TMI จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ่นละ ๒.๓๔ บาท มูลค่า ๓,๕๑๐,๐๐๐ บาท
       (๖.๒.๑๗) หุ้น TFD-W๒ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๑๕ บาท มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
       
       ๗. เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของ นางบุญทอง สุภารังษี กรณีนายเกษม พิมลรัตน์ พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มูลค่ารวม ๕๕,๑๔๖,๕๗๙ บาท ได้แก่
       
       (๗.๑) หุ้น N-PARK จำนวน ๖๙,๐๓๐,๓๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๑๓ บาท มูลค่า ๘,๙๗๓,๙๓๙ บาท
       (๗.๒) หุ้น N-PARK จำนวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๑๓ บาท มูลค่า ๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท
       (๗.๓) หุ้น NDH (ที่ถูก KDH) จำนวน ๔๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๖๖.๒๕ บาท มูลค่า ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท
       (๗.๔) หุ้น WHA จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๕๕.๕๐ บาท มูลค่า ๑๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
       (๗.๕) หุ้น HMPRO จำนวน ๔๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๑๖.๖๐ บาท มูลค่า ๖๖๔,๐๐๐ บาท
       (๗.๖) หุ้น LALIN จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๔.๐๔ บาท มูลค่า ๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท
       (๗.๗) หุ้น TMI-W๑ จำนวน ๑,๐๑๒,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๑.๙๗ บาท มูลค่า ๑,๙๙๓,๖๔๐ บาท
       (๗.๘) หุ้น NIPPON จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๗.๙๕ บาท มูลค่า ๑๙,๘๗๕,๐๐๐ บาท

อ่านเพิ่มเติมคลิก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน