ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการ ในพระองค์และพระราชทานยศ (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการ ในพระองค์และพระราชทานยศ (รายละเอียด)

Publish 2017-07-18 12:58:19

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้๑. พันเอก ธราธร บัวทรัพย์ ตําแหน่ง หัวหน้าแผนกงานพิเศษธุรการและกําลังพล กองบังคับการสํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สํานักนโยบายและแผน กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลตรี) พระราชทานยศพลตรี และแต่งตั้งให้เป็น ราชองครักษ์เวร

๒. นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ประทีปทอง ตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา นาวาอากาศเอกพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลอากาศตรี) และพระราชทานยศพลอากาศตรี

๓. นาวาเอก วิชิต สุทธิพงศ์ ตําแหน่ง หัวหน้าแผนกงานพิเศษการปฏิบัติการ ช่วยรบ กองอํานวยการยุทธวังและแผนงานอํานวยการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา นาวาเอกพิเศษ)
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักยุทธบริการ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลเรือตรี) พระราชทาน ยศพลเรือตรี และแต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์เวร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน


 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน