ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ๑๐นายทหาร สังกัดหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ "๑๐นายทหาร" สังกัดหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รายละเอียด)

Publish 2017-07-24 19:00:22

วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ํากว่าชั้นนายพลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีต่อทางราชการ จํานวน ๕ ราย ดังนี้๑. ว่าที่พันตรี ภัทรพงศ์ เอกลาภ เป็น พันตรี

๒. ว่าที่พันตรีหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

๓. ว่าที่ร้อยเอก สํารวล ยงเพชร เป็น ร้อยเอก ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

๔. ว่าที่ร้อยโท สุชาติ สิงห์ทอง เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

๕. ว่าที่ร้อยตรี ภัทระ รัตนะดี เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

 


ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เรื่องประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล  ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีต่อทางราชการ จํานวน ๕ ราย ดังนี้

๑. ว่าที่พันตรี ขวัญชัย แสงนาค เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

๒. ว่าที่พันตรีหญิง ภรณ์ทิพย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

๓. ว่าที่ร้อยเอกหญิง นิภาพรรณ จันทะเกตุ เป็น ร้อยเอกหญิง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

๔. ว่าที่ร้อยโทหญิง รัตติยา สิทธิสมบูรณ์ เป็น ร้อยโทหญิง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

๕. ว่าที่ร้อยตรี วริศ บรรณาลัย เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน