ประกาศราชกิจจาฯ!!! พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์เป็นราชองครักษ์ (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์เป็นราชองครักษ์ (รายละเอียด)

Publish 2017-07-27 19:09:07

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์เป็นราชองครักษ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์เป็นราชองครักษ์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้๑. พันเอก ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักนโยบายและแผน กรมราชองครักษ์ เป็น ราชองครักษ์ประจํา

๒. นาวาอากาศเอก ชาย ดิถีเพ็ง ตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สํานักงาน นายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์เวร

๓. พันเอก กิตติ มหายศนันท์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสนับสนุน สํานักงานราชองครักษ์ประจํา กรมราชองครักษ์ เป็น ราชองครักษ์เวร

๔. พันโท ชยากร กล้าหาญ ตําแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ ๔ (๑) กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์เวร

๕. พันโท ประสิทธิ์ วงศ์อินทร์ ตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ ๓  กองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ ๓ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์เวร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน