งานนี้มีคำถาม!!! มท.1 อนุมัติให้บ.ลูกเจ้าของกระทิงแดงใช้ที่ดินสาธารณะขยายโรงงาน อ้างแห้งแล้งไม่ได้ใช้ประโยชน์

Publish 2017-09-08 21:18:25

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ทางเพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้โพสต์ข้อมูลและภาพเอกสารข้อมูล เกี่ยวกับกรณีที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ใช้ที่ดินสาธารณะที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเพื่อขยายเขต ระบุข้อความว่า...
“อนุพงษ์” เซ็นยกป่าชุมชนให้ “กระทิงแดง” สร้างโรงงาน
เปิดเอกสารมหาดไทย มท.1 เซ็นอนุมัติให้กระทิงแดงใช้ที่ดินสาธารณะที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเพื่อขยายเขตโรงงาน อ้างสภาพแห้งแล้งชาวบ้านไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ขณะระเบียบ มท. กำหนดอนุญาตได้ไม่เกิน 10 แต่จัดเต็ม 31 ไร่ อ้างการขยายโรงงานเป็นเหตุผลที่สมควร
เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ลงนามอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (กระทิงแดง) ใช้ “ที่สาธารณะห้วยเม็ก” เนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ 2 งาน เป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ตามหนังสือของมหาดไทย ที่ มท 0208.4/886 ของสำนักกฎหมาย สป. เป็นการอนุมัติตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 ของประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 22 (2) โดยให้เหตผลว่าที่แปลงสาธารณะประโยชน์แปลดังกล่าว “..ปัจจุบันมีสภาพแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และไม่ได้เป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูฝนแต่อย่างใด..” และระบุต่อไปว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ราษฎรในพื้นที่ สภา อบต. พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ กับได้มีการประกาศการขออนุญาตใช้ที่ดินแล้ว “ไม่มีผู้ใด” คัดค้าน ทั้งนี้ ระเบียบมหาดไทยฉบับเดียวกัน ข้อ 23 (3) กำหนดว่าในแต่ละจังหวัดจะอนุญาตให้ได้ต้องไม่เกิน 10 ไร่ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร ซึ่งเหตุอันสมควรที่อนุมัติที่ดิน 31 ไร่ ให้เอกชนในครั้งนี้คือป่าชุมชนอยู่กึ่งกลางในเขตพื้นที่โรงงานและบริษัทมีความจำเป็นในการขยายโรงงาน ที่สาธารณะห้วยเม็กอยู่ในเขตบ้านหนองแต้ หมู่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น คณะกรรมการชุมชนได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะประโชยชน์มาตั้งแต่ปี 2526 ตาม นสล. เลขที่ ขก 2321 และได้มีการอนุรักษ์เป็นป่าชุมชน กำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 


ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบป่าชุมชุนตั้งแต่ช่วงปี 2555 และขอใช้ที่ดินเพื่อขยายโรงงานช่วงปี 2558 ซึ่งเรื่องคาราคาซังเรื่อยมา โดยถูกคัดค้านจากสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดงมาตลอด ก่อนที่ มท.1 จะอนุมัติให้ใช้ “ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน” แปลงดังกล่าวเพื่อกิจการของเอกชน

ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 13 มกราคม 2554 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจบริการดูแลและรักษาหลักทรัพย์ ปรากฎชื่อ นายสราวุฒิ อยู่วิทยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจถือหุ้นใหญ่สุด  16.6670% มูลค่า  833,350 บาท ส่วนนาย จิรวัฒน์ อยู่วิทยา นางสาวนุชรี อยู่วิทยา  และนางสาวสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมเป็นกรรมการ ถือหุ้นอยู่คนละ 16.6666% มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่คนละ 833,330 บาท  (อ้างอิงจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 25 เมษายน 2560  )

โดยนายสราวุฒิ อยู่วิทยา เป็นบุตรชายคนเล็กของนายเฉลียว อยู่วิทยา นักธุรกิจเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มชูกำลัง กระทิงแดง เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 มีตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดในการบริหารงานของบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงในปัจจุบัน  

ซึ่งทางด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ขอขอบคุณข้อมูล ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กนกวรรณ โอวาส

ติดตามข่าวอื่นๆ