พระเมตตาของสมเด็จพระเทพฯในวันพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหิดลพระราชทานพระราโชวาทให้ตอบแทนบุญคุณผู้ปกครองครูบาอาจารย์ทันที

พระเมตตาของสมเด็จพระเทพฯในวันพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหิดลพระราชทานพระราโชวาทให้ตอบแทนบุญคุณผู้ปกครองครูบาอาจารย์ทันที

Publish 2017-09-13 15:44:45

พระเมตตตาของสมเด็จพระเทพฯ ในวันพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหิดล พระราชทานพระราโชวาทให้ตอบแทนบุญคุณ “ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์” ....ทันที  โดยไม่ต้องรอวาระและโอกาส

 

วานนี้ 12 กันยายน 2560  เฟซบุ๊คมหาวิทยาลัยมหิดลที่ชื่อ “Mahidol University” ได้เผยแพร่ภาพข่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559   โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวนทั้งสิ้น 6,189 ราย มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า จำนวน 3,141 ราย ภาคบ่าย จำนวน 3,048 ราย โดยรวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ นอกจากนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 ราย เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 11 ราย และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน 3 ราย 

 

 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ใจความว่า 

“ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมาก เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งการรับรองความรู้ความสามารถของแต่ละคน ในฐานะที่ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน ความสำเร็จทั้งนี้ ส่วนหนึ่งย่อมมาจากตัวบัณฑิตเอง ที่มีความอุตสาหะพากเพียรในการเล่าเรียนมาโดยตลอด

แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กัน มาจากบุคคลรอบข้าง เช่นผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ ที่คอยประคับประคองเกื้อกูล สนับสนุนส่งเสริมบัณฑิตในทุกๆด้าน บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอุปการะอย่างสูง ควรที่บัณฑิตจะได้สำนึกระลึกถึงและตอบแทนคุณ ด้วยการดูแลสงเคราะห์ท่านตามควรแก่ฐานะ ตลอดจนดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานในทางที่ดีที่สุจริต

โดยนำความรู้ ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมจากการศึกษาเล่าเรียนมาใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สร้างสรรค์อย่างเต็มที่ การตอบแทนคุณด้วยวิธีนี้ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทำได้ทันที ไม่ต้องรอวาระรอโอกาสแต่ประการใด ทั้งยังจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ความดีความเจริญบังเกิดเพิ่มพูนขึ้น และแผ่กว้างไปไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วย” 
 

 


แต่งานนี้นอกจากบัณฑิตและคณาจารย์ทุกคนจะได้ปลื้มปิติยินดีกับการเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีอย่างใกล้ชิดแล้ว  ทุกคนยังปลาบปลื้มและประทับใจที่ได้เห็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโน้มพระวรกายลงมาทักทายและพูดคุยกับบัณฑิตที่นั่งรถเข็นมารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างเป็นกันเองด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยความเมตตายังความปลาบปลื้มให้กับทุกคนที่เห็นภาพเป็นอย่างมาก 
 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน