สะท้อนให้ถึงนายกฯ !!!!  ฟังเสียงประชาชน ดุสิตโพล เผย ประชุม ครม. สัญจร ...เห็นแล้วบอกเลยมันดี

สะท้อนให้ถึงนายกฯ !!!! ฟังเสียงประชาชน "ดุสิตโพล" เผย ประชุม ครม. สัญจร ...เห็นแล้วบอกเลยมันดี

Publish 2017-09-24 14:58:44

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,204 คน  เรื่องประชาชนคิดอย่างไรกับ ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2560 เพื่อสะท้อนแนวคิดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะจัดการประชุม ครม. สัญจรใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในการพบปะประชาชนและติดตามการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล 


ครม.สัญจร ที่ จ.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และมีนักการเมืองจากพรรคชาติไทยพัฒนา มาต้อนรับ และร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่  ร้อยละ 72.92 เห็นว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ดี นายกฯ ได้ลงพื้นที่ ใกล้ชิดประชาชน ร้อยละ 71.26 เป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อเร่งทำงาน ส่วนร้อยละ 56.64 เห็นว่า ระยะเวลาการลงพื้นที่แต่ละจังหวัดน้อยเกินไป อยากให้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนกรณี นักการเมืองจากพรรคชาติไทยพัฒนา มาต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 67.94 คิดว่า ทิศทางการเมืองไทยต่อจากนี้ไปจะดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือที่ดี ร้อยละ 65.45 แต่ละพรรคมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงกำหนดการจัด ครม.สัญจร ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และหากจะมีการจัด ครม.สัญจร หลังจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.63 อยากให้จัดที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรองลงมา ร้อยละ 32.72 คือจ.เชียงใหม่
 

ขณะเดียวกันผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 กันยายน 2560 ในวาระแต่งตั้ง รวม 12 เรื่อง

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง พันตำรวจตรี วิชาญ กาญจนถวัลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์ นักการข่าวเชี่ยวชาญ กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

3. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์ ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สำนักงาน ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

4. การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. นางสาวบงกช อนุโรจน์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
   2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

5. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายวิชญายุทธ บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
  1. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
   2. นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
  3. นายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง และทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

7. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้ง นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

8. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้ง นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

9. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
  1. นายพีระ รัตนวิจิตร ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ชลบุรี) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
   2. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3. นายศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  4. นายวีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
  5. นายพิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (ราชบุรี) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  
  6. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง    
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

10. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
  1. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
   2. นายสุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
   3. นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
   4. นายสุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
    ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

11. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดใหม่ รวม 10 คน ดังนี้ 
  1. นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการ (สาขา/ด้าน เศรษฐศาสตร์) 
   2. นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการ (สาขา/ด้าน เศรษฐศาสตร์) 
  3. นายวรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ (สาขา/ด้าน เศรษฐศาสตร์/การศึกษา/สังคม) 
  4. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ (สาขา/ด้าน เศรษฐศาสตร์/การศึกษา/สังคม)
    5. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการ (สาขา/ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/พลังงาน) 
  6. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ (สาขา/ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/พลังงาน)
   7. นายสนิท อักษรแก้ว กรรมการ สาขา/ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8. นายอัชพร จารุจินดา กรรมการ สาขา/ด้าน กฎหมาย 
  9. นายลักษณ์ วจนานวัช กรรมการ สาขา/ด้าน เกษตร/อุตสาหกรรม 
  10. นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ กรรมการ สาขา/ด้าน เกษตร/อุตสาหกรรม  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

12. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จำนวน 4 คน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปง. ดังนี้ 
   1. พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล 
   2. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ 
  3. นายประสงค์ พูนธเนศ 
  4. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ดลวรรธน์ โพธิชาธาร