ประชาชน ภาษีขาด ตัดป้ายทะเบียน=ตำรวจจับ...ตำรวจ ภาษีขาด ตัดป้ายทะเบียน=ช่างแมร่ง ถ่ายกันถึงโรงพัก ต้องการคำชี้แจง(มีคลิป)

Publish 2017-10-04 10:25:33

วันที่ 4 ต.ค.60 ในเฟสบุ๊ก จนไม่พอ เสือกไม่หล่ออีก โพสต์ข้อความพร้อมคลิป ระบุว่า...

#คลิปเต็มที่ ทล.1 กก.2
รถที่จอดในโรงพัก ไม่มีป้ายแสดงภาษีหรือภาษีขาด เหตุเกิดที่สถานีทล.1 กก.2 นครปฐม ใช่รถตร.หรือไม่? อยากให้สว.ทล.1กก.2 ออกมาชี้แจงให้หน่อยนะครับ เพราะรถจอดที่บริเวณที่ท่านดูแลอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมปี60

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยระบุว่า โดยที่ปัจจุบันมีผู้ขับขี่รถหรือเจ้าของรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกจํานวนมาก โดยมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงและเพิกเฉยต่อการบังคับใช้ทางกฎหมาย จึงจําเป็นต้องปรับปรุง กลไกและกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้ อาทิ กำหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้ คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย

ขณะเดียวกันในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่ง แล้วไม่ชําระค่าปรับที่ค้างชําระ หรือชําระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งนายทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปีสําหรับรถคันนั้น และแจ้งให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป ในกรณีท่ีผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถผู้ใดเห็นว่า ตนมิได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถน้ัน ให้ทําหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหานั้นภายใน 15 วัน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานจราจรได้รับหนังสือโต้แย้งแล้ว ยังคงยืนยันและเห็นสมควรดําเนินคดีต่อผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถผู้นั้น ให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการฟ้องต่อศาลต่อไป แล้วแจ้งผลให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถทราบ

เมื่อได้มีการชําระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้วให้คดีเป็นอันเลิกกัน และในกรณีที่มีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ ให้ผู้ขับขี่นําหลักฐานการชําระค่าปรับไปขอรับใบอนุญาตขับขี่คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เรียกเก็บ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่คืน ให้ถือว่าหลักฐานแสดงการชําระค่าปรับเป็นใบแทนใบอนุญาตขับขี่ มีกําหนด 10 วันนับแต่วันที่ชําระค่าปรับติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย