ปลื้มปีติ รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ความสวยงามทางการศึกษาที่พ่อพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ จากวันนั้นถึงวันนี้ภักดีไม่เสื่อมคลาย (คลิป)

Publish 2017-10-13 12:06:25

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นตามความคิดเห็นของ ผบ.มว.ตชด.ที่ 512  อ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม 2503 โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน  โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 48 บ้านป่าแป๋” เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2503 มี ส.ต.ต.สุรัตน์  ปัญญา  เป็นผู้สอน

เมื่อปี 2513 พระบาทสมเด็จปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จลงพื้นที่ และได้ตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยบริเวณด้านหน้าโรงเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่มีข้าวบริโภค โดยการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2518 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนและทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่เป็น “ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10”   

ปี พ.ศ.2542 ได้รับอนุญาตให้เปิดขยายโอกาส โดยเป็นห้องเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้  

ปี พ.ศ.2550  ได้รับอนุญาตให้เปิดขยายโอกาสเป็นเอกเทศ

ปัจจุบันเปิดทำการสอน 3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ นักเรียนทั้งหมด 62 คน ข้าราชการครู 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลอบต.ป่าแป๋ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน รวมบุคคลากรทั้งหมด 10 คน  อาคารเรียน 3 หลัง ห้องเรียน 2 ห้อง พิเศษ 2 ห้อง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง ห้องน้ำ 4 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง และบ้านพักนักเรียนประจำพักนอน 1 หลัง 

 


พระบาทสมเด็จปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี 2513 และปี 2519 ในการเสด็จครั้งนั้น พระองค์ทรงตรัสว่า... "ให้ช่วยกันพัฒนาคน รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร" เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่นี่แต่ก่อน ชาวบ้านจะทำไร่เลื่อนลอยทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรม และยังทรงเห็นว่าประชาชนมีการดำรงชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งสถานศึกษา บุคคลากรด้านการศึกษา และทุนทรัพย์ จึงพระราชทานความช่วยเหลือและแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาไปยังบุคคลด้อยโอกาสเหล่านี้เพื่อให้การศึกษาสามารถแผ่ขยายไปยังถิ่นทุรกันดารได้อย่างทั่วถึง และเป็นการช่วยเสริมงานที่ภาครัฐยังเข้าไปไม่ถึง

ขอบคุณ : โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน