ชีวิตจริง!! หญิงสูงวัย มือเท้าด้วนเลี้ยงดูพ่อชราติดเตียงเพียงลำพัง อดๆ อยากๆไม่มีอาชีพสภาพที่อยู่สุดเวทนา

Publish 2017-10-15 12:47:24

#ชีวิตจริง ตอนแรกก่อนที่จะเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้ ฉันมองเห็นผู้หญิงยืนอยู่ ในระยะห่างประมาณ 100 เมตร เป็นหญิงสูงอายุ ใส่เสื้อคอกระเช้า นุ่งผ้าซิ่นผืนเก่าๆ เหมือนคนปกติทั่วไป แต่เมื่อเดินไปไกล้ๆ จึงรู้ว่า ผู้หญิงคนนี้พิการ มือด้วน เท้าด้วน ที่ยืนได้ เพราะรองเท้ารองรับ แต่หากไม่ได้ใส่รองเท้า จะไม่สามารถยืนได้ ไม่สามารถเดินได้เลย... หากสังเกตดูที่หัวเข่า จะเห็นว่ามีรอยดำด้าน เพราะต้องใช้วิธีการคลานเข่าหากไม่ได้ใส่รองเท้า ชีวิต ของเขาช่างน่ารันทดนัก ไม่เพียงแค่นั้น ผู้หญิงคนนี้ ต้องดูแลพ่อที่แก่ชรามากๆ ที่พิการติดเตียงด้วย ต้องอยู่แบบ อดๆ อยากๆ อย่างสิ้นหวัง สุดเศร้า คุณตาป่วยติดเตียงมานาน มีเพียงลูกสาวพิการ มือ เท้าด้วน คอยดูแล #ช่วยกันแชร์นะคะ

#นางฟ้าซาลอน มาเยี่ยมคุณตา เที่ยง นาคใหญ่ อายุ 87 ปี ซึ่งนอนพิการติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้ บนที่นอนเก่าๆ เหมือนไม่ได้ทำความสะอาดมานาน จนเปื้อนดำสกปรกไปหมด บริเวณก็มีเศษฟูกแตกกระจายทั่วบริเวณ ข้างๆ มีเพียงแก้วน้ำ และจานข้าว วางอยู่คุณตาก็หลงลืม ไปหมดแล้ว น่าสงสารมากๆ ส่วนผู้ที่ดูแล คือ นางสาวชูศรี นาคใหญ่ อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการ มือ กุด เท้ากุด ที่คอยป้อนข้าว ป้อนน้ำ ไม่มีรายได้อะไร เพราะพิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ชีวิตแสนรันทด ท่านผู้ใจบุญสามารถส่งข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ผ้าห่ม ที่นอน มาช่วยพวกเขาได้ที่ นางสาวชูศรี นาคใหญ่ บ้านเลขที่ 92 หมู่ 2 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี 84110 หรือช่วยเหลือเป็นเงินได้ที่ ธนาคารออมสิน เลขที่ 0201-8786-6551 นายธรรมศักดิ์ นาคใหญ่ หรือโทร 095-343-2309 ป้าเล็ก ลูกสาวตาอย่างไรก็ตามหากใครพบเจอคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่ หรือเข้าข่ายตามข้อต่อไปนี้สามารถแจ้งไปได้ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยทางกระทรวงฯ ได้ดูแลช่วยเหลือคนขอทาน คนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง และคนวิกลจริตตามระเบียบและกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงและการประสานหน่วยงานรับผิดชอบหลัก หากประชาชนพบเห็นคนขอทาน คนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง และคนวิกลจริต รวมทั้งผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้แจ้งมาที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้การอุปการะผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484 และบุคคลไร้ที่พึ่ง อายุระหว่าง 18 – 60 ปี ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

1. การสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 11 แห่ง ทั่วประเทศ โดยรับอุปการะคนไร้ที่พึ่ง 3 ประเภท คือ คนเร่ร่อน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม และคนขอทาน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำส่งเนื่องจากกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484 โดยจัดบริการด้านปัจจัย 4 สังคมสงเคราะห์ นันทนาการ กิจกรรมบำบัด การอบรมด้านศีลธรรม ฌาปนกิจสงเคราะห์ และฝึกอาชีพ เป็นต้น สำหรับการฝึกอาชีพในสถานสงเคราะห์ เป็นการฝึกระเบียบวินัยสร้างทักษะการทำงานให้ผู้รับฯ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ดังนี้
-    การจัดหางานให้ผู้รับการสงเคราะห์ทำภายนอก เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอกเหมือนเช่นบุคคลทั่วไป และฝึกทักษะในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง เช่น คัดแยกขยะในส่วนประกอบการ , ลูกจ้างขายของ , ขายอาหาร
- การรับงานภายนอกให้ผู้รับการสงเคราะห์ทำภายในสงเคราะห์เป็นการฝึกงานอาชีพบำบัด ช่วยให้ผู้รับการสงเคราะห์เพลิดเพลิน มีเพื่อน ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ และมีรายได้ของตนเอง เช่น แก้ไขเสื้อผ้า เป็นต้น

2. การดำเนินการกับคนเร่ร่อน โดยจัดส่งนักสังคมสงเคราะห์ออกเยี่ยมเยียน สอบข้อเท็จจริงบุคคลเร่ร่อนจรจัด ตามแหล่งสาธารณะต่าง ๆ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยจัดให้มีบริการ ได้แก่ ให้คำแนะนำปรึกษาแหล่งบริการของรัฐ ช่วยเหลือในรูปเงิน ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HlV ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ สามารถออกมาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และรับเข้าสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง กรณีที่คนเร่ร่อนนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ส่งกลับภูมิลำเนา จัดที่พักคนเดินทางในเขตกรุงเทพ ฯประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับความช่วยเหลือ เช่น โรงพยาบาล จัดหางาน เป็นต้น 

3. การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยให้การสงเคราะห์ครอบครัวไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท 


4. การสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศส่งกลับภูมิสำเนาเดิม เพื่อประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ภูมิลำเนาของตนสามารถเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของตน เพื่อใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวตามปกติสุข โดยการช่วยเหลือเป็นค่าพาหนะและค่าอาหารว่าง 

5. การจัดบริการด้านที่พักอาศัยชั่วคราว โดยดำเนินงานโครงการบ้านพักฉุกเฉินเพื่อที่อยู่อาศัยคนจนเมือง ในลักษณะการช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอันเนื่องด้วยสาเหตุจากอัคคีภัย สาธารณภัย ศาลมีคำพิพากษาให้ขับไล่ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง โดยการสร้างบ้านพักฉุกเฉินไว้รองรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวรวม 4 แห่ง นอกจากนี้ ได้จัดบริการในรูปที่พักสำหรับผู้เดินทาง เพื่อให้บริการที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้มีรายได้น้อยผู้ป่วยที่รอเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เดินทางมาจากภูมิภาค หรือผู้ที่หน่วยงานราชการอื่นส่งมาขอพักอาศัยชั่วคราว โดยไม่เสียค่าบริการ รวมถึงให้บริการที่พักแก่คณะนักเรียน นักศึกษา คณะบุคคลที่เดินทางมาจากภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือทัศนศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยคิดค่าบริการในราคาถูก 

6. การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีหลังภัยสงบ และผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งในและนอกประเทศ โดยให้การช่วยเหลือและฟื้นฟู ดังนี้ สงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนที่ประสบภัยเป็นเงิน หรือสิ่งของ สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบภัย โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ โดยให้การฝึกอาชีพแก่สตรีที่ประสบภัย หรือสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ ส่งกลับภูมิลำเนาสำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งในและต่างประเทศ


ขอบคุณ : นางฟ้าซาลอน 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุกันยา บุญซ้วน