คนไทยควรรู้ !!! สถานที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวงร.๙ เหตุใดต้องเป็น วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ...เพื่อให้พ่อได้อยู่ใกล้คนที่รัก

คนไทยควรรู้ !!! สถานที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร "ในหลวงร.๙" เหตุใดต้องเป็น "วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ"...เพื่อให้พ่อได้อยู่ใกล้คนที่รัก

Publish 2017-10-27 10:25:14


วันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ (วันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา นพศก จุลศักราช ๑๓๗๙) เวลา ๐๘:๐๐ น. เป็นวันกำหนดการเก็บพระบรมอัฐิฯ พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และเชิญพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่พระบรมมหาราชวัง 

โดย ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ พระเมรุมาศ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้าพนักงานถวายภัตตาหารพระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมประจําซ่าง เจ้าพนักงาน ภูษามาลาประมวลพระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคารถวายผ้าเยียรบับ คลุมไว้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ 
 เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าเยียรบับที่ถวาย คลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนถวาย ราชสักการะพระบรมอัฐิ ถวายสรง พระบรมอัฐิด้วยน้ําพระสุคนธ์ทั่วแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายผ้าเยียรบับ คลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมอัฐิบูชา พระสงฆ์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระ ๓ หาบ พระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระสงฆ์สดับปกรณ์ครบ ๙ รูป แล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าคลุม พระบรมอัฐิทรงเก็บพระบรมอัฐิ สรงพระสุคนธ์แล้วประมวลลงใน พระโกศทองคําลงยารวม ๖ พระโกศ

พระราชทานพระโกศพระบรมอัฐิแก่พระบรมวงศ์ แล้วทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิลงจากพระเมรุ มาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรมเสด็จฯ ตามประทับที่หน้าอาสน์สงฆ์เจ้าพนักงาน ภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ พระบรมอัฐิแล้วทรงประเคนโตกสํารับ ภัตตาหาร ๓ หาบ แด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์ ๓ หาบ รับพระราชทานฉัน 

เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องสังเค็ดงาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่พระสงฆ์ ๓ หาบ และพระสงฆ์ ๓๐ รูป พระสงฆ์ถวาย อนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์อีก ๓๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่งตั้งขบวน พระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร เข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง เจ้าพนักงาน ภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่ง ราเชนทรยานและอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานในบุษบก พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าริ้วไปยังพระบรมมหาราชวัง ยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรางคาร ขบวนพระบรมราชสรีรางคารเกยเข้า วัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูเกยหลังวัด อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่ พระศรีรัตนเจดีย์ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิเข้าประตูพิมานไชยศรี เทียนพระที่นั่งราเชนทรยานที่พระนั่งอาภรณ์ พิโมกข์ปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ขึ้นทรงรับที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ จากพระที่นั่งราเชนทรยานขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ตาม เมื่อประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิ เรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราช สักการะพระบรมอัฐิ เสด็จพระราชดําเนินกลับ

โดยเมื่อเสร็จการประกอบพระราชพิธีต่างๆท้ายที่สุดแล้วจะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ประดิษฐาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหารในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหตุที่จะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ประดิษฐาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหารนั้นเป็นเพราะว่า วัดราชบพิธฯเป็นที่ตั้งของ "สุสานหลวง" โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เป็นที่บรรจุพระอัฐิ และพระสรีรางคาร พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความรักใคร่ห่วงใยอย่างใกล้ชิดได้อยู่ร่วมกัน หลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้ว 

นอกจากนี้วัดราชบพิธฯยังเป็น พระอารามหลวงแห่งสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี ที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 3 องค์ และที่สุสานหลวง วัดราชบพิธฯ สถานที่ซึ่งบรรจุพระสรีรางคารของสมเด็จย่า และสมเด็จพระพี่นางฯ ด้วย 

ส่วนวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวช คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  6  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  7  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9 รวมไปถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตลอดถึงพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงผนวชเกือบทุกพระองค์ 

ขณะเดียวกันวัดวัดบวรนิเวศวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระราชสรีรางคารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนั้น เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ติดตามข่าวอื่นๆ