ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ  พล.อ.ต.ธนรัชฏ์ ทวีพันธุ์สานต์  ราชองครักษ์ ออกจากราชการ (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ "พล.อ.ต.ธนรัชฏ์ ทวีพันธุ์สานต์" ราชองครักษ์ ออกจากราชการ (รายละเอียด)

Publish 2017-11-04 12:44:45


วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากราชการ จํานวน ๑ นาย ดังนี้พลอากาศตรี ธนรัชฏ์ ทวีพันธุ์สานต์ ตําแหน่ง ราชองครักษ์ประจํา กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการ เนื่องจากเพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ในตําแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบ คงเป็นนายทหารนอกราชการ รับบําเหน็จบํานาญ สังกัด กระทรวงกลาโหม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบันติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน