ฝันให้ไกลต้องไปให้ถึง !!...กับเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ 20 ปีข้างหน้า คนไทยจะมีรายได้เฉลี่ย 4.9 แสนบาท

ฝันให้ไกลต้องไปให้ถึง !!...กับเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ 20 ปีข้างหน้า คนไทยจะมีรายได้เฉลี่ย 4.9 แสนบาท

Publish 2017-11-15 10:50:47

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคสช.และรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์  เป็นฟันเฟื่องสำคัญในการกำหนดทิศทางจัดทำแผนพัฒนาประเทศ ให้เกิดรายได้ที่พอเพียง ภายในระยะเวลา 20 ปี (2560-2579)  

โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้านยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง/ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม/ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 
ขณะนี้เริ่มมีความชัดเจน กับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้ประกาศวาง 4 เป้าหมายสำคัญ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาล
  
 

 

 ประกอบด้วย 1.ไทยต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีรายได้ต่อหัวมากกว่า15,000ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 495,000 บาท ต่อคนต่อปี ภายใน20ปี โดยการปรับกลักเกณฑ์อย่างเหมาะสม คำนวนจากอัตราการเติบโตของGDP

2.กำหนดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ในช่วง20ปี โดยกำหนดปัจจัยการขยายตัว การผลิต และรวมขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ เพื่อให้ร้อยละของอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยดีขึ้น

3.พัฒนาการผลิตภาพรวม หรือ TFP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3 เพื่อสร้างประเทศให้เกิดการพัฒนาเร็วขึ้น โดยวิเคราะห์จากปัจจัยแรงงาน ที่ดิน ทุนและกำลังการผลิต อีกทั้งต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของแรงงาน เร่งให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมโดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่

4.ต้องทำให้ประเทศอยู่ในอันดับ1ใน 20 ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน (international institute for Managenment Development หรือ IMD)โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ โดยการสร้างเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา ทำให้โครงสร้างแต่ละด้านมีความเข้มแข็ง

 

 

 


 

 


จากนี้ คณะกรรมการฯ ต้องเสนอร่างยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาภายใน 120 วัน โดยครบกำหนดในวันที่ 24 มกราคม 2561 และเมื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะนำไปรับฟังความเห็นเพิ่มเติม
 
นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย มีแผนระยะยาว 20 ปี เป็นหางเสือ กำหนดทิศทางพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน  ...  ซี่งคงต้องจับตากันต่อไป.....เมื่อฝันให้ไกล ต้องไปในถึง 
 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย

ติดตามข่าวอื่นๆ