“เจ้าหญิงนักเกษตร” ชมภาพพระองค์ติ๊ดเข้ารับปริญญาฯ เทคโนโลยีเกษตรจากสมเด็จพระเทพฯ  สนพระทัยการเกษตรเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน

“เจ้าหญิงนักเกษตร” ชมภาพพระองค์ติ๊ดเข้ารับปริญญาฯ เทคโนโลยีเกษตรจากสมเด็จพระเทพฯ สนพระทัยการเกษตรเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน

Publish 2017-11-23 10:20:55

เป็นที่ทราบกันดีว่าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระนามลำลองว่า  “ พระองค์ติ๊ด”  พระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน ซึ่งทรงมีพระกนิษฐภคินีคือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  เป็นเจ้าหญิงที่ทรงสนพระทัยและอุทิศพระวรกายให้กับงานเกษตรเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน  ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมิน  ทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เป็นอย่างมาก

 

 

 ล่าสุดเพจเฟซบุ้ค..... “เรารักพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ”  ได้เผยแพร่ภาพทรงฉายพระรูปกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   โดยมีข้อความว่า ......วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประทานถวาย เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติคุณที่ทรงให้ความสำคัญด้านการเกษตร และด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถ และทรงสนพระทัยอย่างยิ่งในด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

โดยทรงเข้าศึกษาพร้อมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ทั้งยังทรงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และโครงการ ซแรย์ อทิตยา เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรของชุมชนที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายและยั่งยืน โดยมีแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพื้นฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 


นอกจากภาพที่ทรงฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะงดงามสร้างรอยยิ้มความประทับใจและความสุขให้กับคนไทยที่เห็นพระรูปแล้ว  จริยวัตรที่สนพระทัยการเกษตรสนพระทัยชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ทำให้พระองค์กลายเป็น “เจ้าหญิงนักเกษตร” ที่คนไทยรักด้วยเช่นกัน

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน