สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชามหาเถรสมาคมออกมติคุมเข้มพระบวชใหม่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน

Publish 2017-12-01 16:22:44

สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชามหาเถรสมาคมออกมติคุมเข้มพระบวชใหม่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน พร้อมกำหนดเกณฑ์การอุปสมบทและหลักสูตรคุมพระใหม่ให้เสร็จภายใน 20 วันนายสมเกียรติ ธงศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้มติแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด พระสังฆาธิการทุกระดับ และพระอุปัชฌาย์ เข้มงวดพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม รวมถึงเรื่องคัดกรองคนเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้มีผลทันทีไม่ต้องรอรับรองผลการประชุม พร้อมกันนี้ยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์สำหรับการบวชพระใหม่ รวมถึงหลักสูตรที่จะต้องให้พระใหม่ได้ศึกษาระหว่างการบวช โดยมอบหมายให้กรรมการมหาเถรสมาคมดำเนินการร่างหลักสูตรให้เสร็จภายใน 20 วันและนำเข้ารายงานต่อที่ประชุม โดยมส.ได้รับสนองพระปรารภ โดยได้ออกเป็นมติ ดังนี้

1. ให้พระสังฆาธิการทบทวนปฏิบัติตามกฎมส.ฉบับที่ 23 พ.ศ.2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ กฎมส.ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541  การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้แก้ไขความเสื่อมและปรับปรุงคุณภาพของพระสงฆ์ จะได้ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
2. ให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์ เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการปกครอง ควบคุมสอดส่องดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรในปกครอง  ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ กฎมส. มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชอย่างเคร่งครัด และเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนคัดครองผู้ขอเข้าบรรพชาอุปสมบท
3. ให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์ กำหนดหลักเกณฑ์อบรมพระภิกษุในปกครองให้เป็นที่พึ่งทางใจและทางสติปัญของประชาชน และบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
4. ให้เลขาธิการมส.แจ้งพระสังฆาธิการทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากพระสังฆาธิการไม่ปฏิบัติการเจ้าคณะผู้ครองสามารถพิจารณาโทษตามจริยาพระสังฆาธิการได้ทันที

สำหรับการร่างหลักเกณณ์ครั้งนี้ สืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ปรารภในที่ประชุมว่าสมควรกำหนดวิธีดำเนินการให้พระภิกษุ สามเณร ประพฤติปฏิบัติตนให้มั่งคงในพระธรรมวินัย สมฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์ เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการปกครอง ควบคุมสอดส่องดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรในปกครอง กำหนดหลักเกณฑ์อบรมพระภิกษุในปกครองให้เป็นที่พึ่งทางใจและทางสติปัญของประชาชน และบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ