ใครเป็นใครดูกันเอง?! เปิด 55 สนช. ค้าน-งดออกเสียง ต่ออายุ ป.ป.ช. หลังโดนจี้ส่งศาล รธน.ตีความ

ใครเป็นใครดูกันเอง?! เปิด 55 สนช. ค้าน-งดออกเสียง ต่ออายุ ป.ป.ช. หลังโดนจี้ส่งศาล รธน.ตีความ

Publish 2018-01-16 13:44:23

16 ม.ค.61  ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... กรณีบทเฉพาะกาล มาตรา 178 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ยกเว้นลักษณะต้องห้ามให้กรรมการ ป.ป.ช. ได้ดำรงตำแหน่งต่อ ซึ่งมีกระแสเรียกร้องให้สมาชิก สนช.ที่ลงมติออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เป็นผู้ร่วมกันเข้าชื่อ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความในประเด็นดังกล่าว

 
สำหรับรายชื่อสมาชิก สนช.ที่ลงมติไม่เห็นด้วยกับมาตรา 185 มีจำนวน 26 คน ได้แก่
1.พล.ร.อ.กฤษฏา เจริญพานิช 2.พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ 3..พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล 4.พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร 5.พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ 6.พล.ร.อ.ชุมพล วงศ์เวคิน 7.นายดิสทัต โหตระกิตย์ 8.พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ 9.นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 10.พล.ร.อ.นพดล โชคระดา 11.นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา 12.นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ 13.นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์
14.คุณพรทิพย์ จาละ 15.พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ 16.นายวันชัย ศารทูลทัต 17.พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ 18.พล.ร.อ.วีรพันธ์ สุขก้อน 19.นางเสาวณี สุวรรณชีพ 20.พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ 21.พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง 22.น.ส.อรจิต สิงคาลวณิช 23.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ 24.พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 25.พล.อ.ธนดล สุรารักษ์ และ26.พล.ร.อ.สนธยา น้อยฉายา


ส่วนรายชื่อที่งดออกเสียง มีจำนวน 29 คน ได้แก่
1.นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน  2.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 3.พล.ท. กู้เกียรติ ศรีนาคา 4.พล.อ. ทรงกิตติ จักกาบาตร์ 5.นายประมุท สูตะบุตร 6.นายพรเพชร วิชิตชลชัย 7.นายพีระศักดิ์ พอจิต 8.นายมณเฑียร บุญตัน 9.นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 10.พล.ร.อ. วัลลภ เกิดผล 11.นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 12.พล.อ. สกนธ์ สัจจานิตย์ 13.นายสมพล พันธุ์มณี 14.พล.อ.อ. สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ 15.นายเจน นำชัยศิริ 16.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 17.พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ 18.นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ 19.พล.อ.อ. อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ 20.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ 21.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล 22.พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ 23.นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 24.พล.ท. พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ 25.พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง 26.นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ 27.นายวิทยา ผิวผ่อง 28.พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ และ29.พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้งติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์