ร่างแผนปฏิรูปประเทศไทย ฉบับแรกเสร็จแล้ว  !!!รัฐบาลสั่งทุกกระทรวงเตรียมความพร้อม คาดประกาศใช้ปลายเดือนมี.ค.นี้

ร่างแผนปฏิรูปประเทศไทย ฉบับแรกเสร็จแล้ว !!!รัฐบาลสั่งทุกกระทรวงเตรียมความพร้อม คาดประกาศใช้ปลายเดือนมี.ค.นี้

Publish 2018-01-25 11:52:02

และแล้ว แผนปฏิรูปประเทศไทย ฉบับแรกเสร็จแล้ว  โดยนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ครม.รับทราบ ซึ่งแผนปฏิรูปประเทศไทย จัดทำจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกระบวนยุติธรรม (ตำรวจ) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   พร้อมกันนี้ ยังให้เดินหน้าประชาสัมพันธ์ภายใน 1 เดือน  โดยมอบให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ดำเนินการประสานงานในเชิงปฏิบัติกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ รวมถึงจะให้สื่อของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมสร้างการรับรู้ต่อประชาชนว่าแต่ละเรื่องที่ทำมีแนวคิด แนวปฏิบัติอย่างไร  และเหตุใดถึงต้องเป็นเช่นนั้น
 
ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ นายวิษณุ บอกว่า ทุกกระทรวงต้องดาวน์โหลดร่างแผนฯ ดังกล่าว จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษารายละเอียดการปฏิรูปที่เกี่ยวกับกระทรวงตนเอง จากนั้นให้ส่งข้อเสนอแนะไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาปรับแก้ ซึ่งเป็นร่างแผนฯ ฉบับที่ 2 คาดว่าจะเสร็จปลายเดือนก.พ.  จากนั้นจึงจะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ซึ่งจะเป็นร่างแผนฯ ฉบับที่ 3 ร่างสุดท้าย เมื่อครม.เห็นชอบแล้วจะสามารถประกาศใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)และไม่ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ  คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ร่างแผนฯ ได้ในปลายเดือนมี.ค.

 

นอกจากนี้ครม. ยังมีมติให้ทุกกระทรวงต้องจัดตั้งหน่วยงานในชื่อ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดองสามัคคี  (ป.ย.ป.) ระดับกระทรวงทุกกระทรวง ใต้สังกัดสำนักปลัด เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เรื่องการปฎิรูปประเทศ ดูแลงานปฎิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ต้องการให้คนรุ่นใหม่ มาทำหน้าที่ตรงนี้ เพราะมีความคิด ความสามารถ และทำหน้าที่สอดส่องการทำงานกระทรวง กรม อื่นๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับกระทรวงของตนเอง

 

 


แผนการปฎิรูปประเทศไทย กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเรียกร้อง อาทิ ปฏิรูปประเทศก่อนค่อยเลือกตั้ง ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงใส่คำว่าปฎิรูปใส่ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้หลังจากแผนประกาศใช้คณะกรรมการปฎิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ที่เหลือเวลา 4 ปีครึ่งต้องติดตามการทำของแผนปฎิรูปตนเอง ถ้าพบว่าไม่มีการปฎิบัติตาม มาตรการแรกให้ตักเตือน / มาตรการสองรายงานครม. มาตรการสามรายงานต่อสภา และ/มาตรการสุดท้ายส่งเรื่องให้ป.ป.ช. ตั้งข้อกล่าวหา เพราะถือว่าประพฤติมิชอบ
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย