โฆษกกระทรวงมหาดไทย ชี้แจง กรณีข้อวิจารณ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน!!!

โฆษกกระทรวงมหาดไทย ชี้แจง กรณีข้อวิจารณ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน!!!

Publish 2018-02-13 10:44:02

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงประเด็นกรณี ไทยรัฐทีวีเสนอข่าวข้อวิจารณ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยสาระสำคัญ ดังนี้
 
โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นการบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง ทั้งงานตามนโยบายสำคัญ (Agenda) งานตามภารกิจ (Function) และงานเชิงพื้นที่ (Area) 
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเป็นภาระของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป และปัญหาในเชิงพื้นที่ 
โดยเป็นการต่อยอดขยายผลจาก “แนวคิดประชารัฐ” และการมีส่วนร่วม เกิดเป็น 3 ประสาน “ราษฎร์ รัฐ และเอกชน” เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างการพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืน  
 กลไกขับเคลื่อนการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อาศัยกลไกระดับต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยมีทีมระดับตำบล ที่เรียกว่า “ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล” 
เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในพื้นที่ ประกอบด้วย ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่/หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่/ปราชญ์ชาวบ้าน/จิตอาสาในพื้นที่ ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่เป็นอย่างดี จำนวน 7-12 คน จำนวน 7,663 ทีม 
ลงไปในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ จำนวน 83,151 หมู่บ้าน/ชุมชน 76 จังหวัด 878 อำเภอ และกรุงเทพมหานคร โดยจะดำเนินการลงพื้นที่หมู่บ้านละ 4 ครั้ง เพื่อการสร้างการรับรู้  ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงการทำงานของรัฐบาล แผนงาน/โครงการ 
และงบประมาณที่หน่วยงานต่าง ๆ ลงไปดำเนินการในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนชี้แจงองค์ความรู้สำคัญที่ประชาชนควรรับรู้รับทราบ เช่น ความรู้เรื่องสิทธิ/หน้าที่/กฎหมายเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดี 
ความรู้เรื่องกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงบประมาณ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน และค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ (การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาเชิงพื้นที่ 
และการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนทุกคนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
 


กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ จึงถือเป็นโครงการของทุกคนทุกฝ่าย 
ที่จะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
 
ขอบคุณ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน