สวนดุสิตโพลปชช.44.22%ชี้ขรก.โกงมีทุกยุค 56.61%เชื่อรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์แก้ไม่ได้ ติดพวกพ้อง คดีเงียบหาย

"สวนดุสิตโพล"ปชช.44.22%ชี้ขรก.โกงมีทุกยุค 56.61%เชื่อรัฐบาล"พล.อ.ประยุทธ์"แก้ไม่ได้ ติดพวกพ้อง คดีเงียบหาย

Publish 2018-03-18 09:50:06

18 มี.ค.61  จากกรณีข่าวทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการ ณ วันนี้ เริ่มมีออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เช่นทุจริตโครงการเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ เงินเบี้ยเลี้ยงตำรวจตระเวนชายแดน เงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต และโครงการอบรมวิชาชีพผู้ติดยาเสพติด จ.กาญจนบุรี ถึงความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณีข่าวทุจริตคอรัปชั่น "สวนดุสิตโพล" จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวการทุจริต ณ วันนี้ สรุปผลได้ ดังนี้
1.ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? กับ ข่าวทุจริตในระบบราชการ ณ วันนี้

อันดับ 1 เป็นปัญหาใหญ่ มีมานานทุกยุคทุกสมัย สร้างความเสียหายต่อประเทศ 44.22%

อันดับ 2 อยากให้แก้ปัญหาอย่างจริงจัง มีการตรวจสอบ รื้อระบบภาครัฐครั้งใหญ่ 28.67%

อันดับ 3 เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของรัฐบาล 19.00%

อันดับ 4 กฎหมายอ่อนแอ มีช่องโหว่ ทำให้เกิดการทุจริต 12.67%

อันดับ 5 สื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ตรงไปตรงมา 8.00%

 

2.ประชาชนคิดว่า “การทุจริต” มีสาเหตุจากอะไร?

อันดับ 1 ความโลภ ละโมบ เห็นแก่ตัว ขาดจิตสำนึก 68.57%

อันดับ 2 การใช้อำนาจหน้าที่เอารัดเอาเปรียบ 26.72%

อันดับ 3 ระบบการตรวจสอบ ติดตาม ไม่เข้มแข็ง 19.29%

อันดับ 4 สภาพเศรษฐกิจ  สังคม และการศึกษาที่ตกต่ำ 12.93%

อันดับ 5 ถูกชักจูง โน้มน้าว ทำตามพวกพ้อง 5.17%


3.ประชาชนคิดว่าควรมีแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตอย่างไรบ้าง?

อันดับ 1 ต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 35.81%

อันดับ 2 มีระบบการตรวจสอบที่ละเอียด เข้มงวด รัดกุม 35.42%

อันดับ 3 พัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 32.10%

อันดับ 4 เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน 22.38%

อันดับ 5 ประชาชนร่วมมือกัน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 14.45%

4.ข่าวการทุจริต ณ วันนี้ มีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 มีผลมาก 40.97%

เพราะ กระทบต่อภาพลักษณ์ ขาดความน่าเชื่อถือ ถูกมองว่าเป็นการปกป้องพวกพ้อง รู้สึกผิดหวัง เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ฯลฯ

อันดับ 2 ค่อนข้างมีผล 22.13%

เพราะ แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผล 21.26%

เพราะ การทุจริตเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก มีมานาน ทุกรัฐบาลประสบปัญหา ไม่คาดหวังกับการแก้ปัญหาการทุจริตอยู่แล้ว ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่มีผล 15.64%

เพราะ เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล นายกฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ ฯลฯ 

5.ประชาชนคิดว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะแก้ปัญหาการทุจริตได้หรือไม่?

อันดับ 1 แก้ไขไม่ได้ 56.61%

เพราะ ที่ผ่านมามีหลายคดีที่เงียบหายไป ไม่สามารถเอาผิดได้ เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ พวกพ้อง และผู้มีอิทธิพล แก้ไขได้ยาก เป็นปัญหาเรื้อรัง ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 23.42%

เพราะ ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ต้องติดตามต่อไป ฯลฯ 

อันดับ 3 แก้ไขได้ 19.97%

เพราะ รัฐบาล คสช. มีอำนาจพิเศษ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ฯลฯ      

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์